BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rola rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu małymi jednostkami gospodarczymi
The Part of Cash Flow Statements in Managing of Small Economic Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 195-203, Tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Rachunkowość, Przepływy pieniężne
Accounting, Cash flows
Note
streszcz., summ..
Abstract
Sporządzane przez jednostki gospodarcze sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Ustawa o rachunkowości nakłada obowiązek sporządzenia przez wszystkie jednostki gospodarcze podporządkowane jej przepisom pierwszych trzech elementów sprawozdania. Dwa kolejne są sporządzane przez jednostki, których sprawozdanie podlega corocznemu badaniu. Według przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych są zobowiązane banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, funduszach powierniczych, inwestycyjnych, jednostki działające na podstawie przepisów o organizacjach funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz spółki akcyjne. (fragment tekstu)

The cash flow is a very important part of financial statement, which is prepared by smali midlle-sized companies, but it is not obligatory. This report helps better to manage of firms, assistes making decisions of management. The article shows the importance of this annual statement.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gos W.: Przepływy pieniężne w systemie rachimkowości. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
  2. Gos W.: Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości. Difin, Warszawa 2004.
  3. Kiziukiewicz T.: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą według ustawy o rachunkowości i wytycznych ministra finansów. Ekspert, Wrocław 1995.
  4. Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa 2005.
  5. Śnieżek E.: Przepływy pieniężne ex post i ex ante. Fundacja Rozwoju Racliunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu