BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rewizja finansowa w świetle zmian przepisów o biegłych rewidentach i ich działalności
Financial Audit in View of Changes in Regulations Regarding Auditors and their Activities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 203-211, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Dyrektywy UE, Rewizja finansowa, Biegli rewidenci, Sprawozdawczość finansowa
EU directives, Auditing, Authorized auditors, Financial reporting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Warunkiem przekazania sprawozdań finansowych do publicznej wiadomości jest stwierdzenie ich wiarygodności. Celowi temu służy rewizja sprawozdań finansowych wykonywana przez biegłych rewidentów, która jest czynnością, służącą zweryfikowa­niu poprawności sporządzenia sprawozdania finansowego, a tym samym poprawie jakości informacji w nim zawartych. Regulacje polskie zawierają odpowiednie normy i wytyczne postępowania dla biegłych rewidentów w procesie badania sprawozdań finan­sowych. Obecnie podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych w Polsce stanowią m.in. dwie ustawy: ustawa o rachunkowości i ustawa o biegłych rewidentach i ich sa­morządzie. Jednak przepisy Dyrektywy UE 2006/43AVE obligują państwa członkow­skie do wprowadzenia zasad Dyrektywy do polskiego systemu prawnego, co ma nastą­pić w drodze wydania nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmio­tach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. (abstrakt oryginalny)

The condition for public presentation of financial statements is their credibility certified by the due authority. For this reason financial statements are audited by inde­pendent auditors in order to verify their correct preparation and improve the quality of information included in them. Polish regulations specify adequate standards and guidelines regarding activities performed by auditors in the process of conducting an audit of a financial statement. At present two Acts constitute legal basic for auditing financial statements in Poland: The Accounting Act and The Act on Auditors and Their Authorities. However, regulations included in the EU 2006/43/EC Direcfive put an obligation on EU membcr states to include regulations of the above Directive into Polish legal system, which is supposed to happen in the form of passing the new Act on auditors and their authorities, audit companies and public supervision. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dadacz J.: Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. "Rachunkowość" nr 3, 2009.
  2. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowa­nych sprawozdań finansowych, zmieniająca Dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek i 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG w sprawie zatwierdzania osób odpowiedzialnych za dokonywanie ustawowych kon­troli dokumentów rachunkowych.
  3. Grygutis K.: Audyt zewnętrzny jako potwierdzenie wiarygodności sprawozdania finan­sowego, w; Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, red. A. Dyhdalewicz, G. Klamecka-Roszkowska, J. Sikorski. Uniwersytet w Białym­stoku, Białystok 2008.
  4. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do bada­nia sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (uchwalona 3 kwietnia 2009 r. przez Sejm RP i przekazana do Senatu RP).
  5. Krzywda D.: Istota, ceł i podstawy prawne rewizji sprawozdań finansowych, w: Rewizja sprawozdań finansowych, red. D. Krzywda. SKwP, Warszawa 2005.
  6. Ustawa z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tekst jednolity: DzU nr 31 z 2001 r., poz. 359 z późn. zm.).
  7. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu