BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziej-Hajdo Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Ewidencja księgowa funduszy UE w jednostce gospodarczej
Accounting Records of EU Funds in Business Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 213-220, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Ewidencja księgowa, Fundusze unijne, Dotacje
Accounting records, EU funds, Subsidies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Akcesja Polski do UE spowodowała napływ funduszy unijnych, z których na sze­roką skalę korzystają jednostki gospodarcze. Jednym z podstawowych wymogów sta­wianych przez Unię Europejską podmiotom korzystającym ze środków pomocowych jest obowiązek księgowego wyodrębnienia zdarzeń gospodarczych związanych z otrzymaniem dotacji oraz z wydatkowaniem pochodzących z niej środków. Oddzielna, właściwie zorganizowana księgowość ma być gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia się z otrzymanych środków. Zapisy rozporządzeń Rady (WE), mających zastosowanie przy rozliczaniu środków powodują, że prawo, zarówno unijne jak i kra­jowe powinno być bezwzględnie przestrzegane. W artykule przedstawiono najważniej­sze kwestie związane z zasadami ewidencji operacji gospodarczych dotyczących otrzy­mywanych przez jednostki gospodarcze środków unijnych. (abstrakt oryginalny)

After the accession to the European Union Polish business units are eligible for benefiting from all the EU funds. To obtain financing it is necessary to set out in detail the information which should be included in the accounting records of operations con­nected with obtaining of grant and spending granted funds. The separate, properly organized EU funds accounting guarantees the reliable and current settling the subsidy. Commission regulations (EC) applied to settling the subsidy reąuire to uphold both the European and national law. The paper explains the main issues concerning the account­ing records of operations connected with obtaining the EU funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 20 "Dotacje rządowe oraz ujawnienie informacji na temat pomocy rządowej".
  2. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporzą­dzenie (WE) nr 1685/2000.
  4. Uryga J., Jagielski W., Bienias I.: Środki unijne, klasyfikacja, funkcjonowanie, ewiden­cja i rozliczanie. ODDK, Gdańsk 2007.
  5. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu