BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Caputa Wiesława (Politechnika Śląska), Jędrzejas Bogusław (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Title
Rachunek kosztów w zarządzaniu łańcuchem wartości podmiotów gospodarczych
Cost Accoupunt Management of Value Cliain of the Business Entity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 55-65, Rys., bibliogr. poz. 11
Keyword
Rachunkowość, Rachunek kosztów, Zarządzanie, Łańcuch wartości
Accounting, Cost accounting, Management, Value chain
Note
streszcz., summ..
Abstract
Konsekwencją stale wzrastającej zmienności oraz złożoności otoczenia jest m.in. konieczność systematycznego poszukiwania i modyfikowania takich narządzi zarządzania, które pozwolą na poprawę efektywności działania podmiotów gospodarczych, a co za tym idzie wspomagają proces budowania ich wartości. Niewątpliwie najczęściej stosowaną strategią działania przez podmioty gospodarcze jest strategia kosztowa, kładąca nacisk na wysokość ponoszonych kosztów a w konsekwencji osiąganą marżą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podstawowym warunkiem jej zastosowania jest wdrożenie lub zmodyfikowanie dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie ewidencji, rozliczania oraz kalkulacji kosztów, stosownie do obecnej i przewidywanej sytuacji rynkowej podmiotu. Położenie nacisku na koszty i realizowaną marżę dotyczy nie tylko typowych przedsiębiorstw, lecz również innych podmiotów gospodarczych, w tym szczególnie placówek służby zdrowia. W artykule zeprezentowano problem wyboru takiego rachunku kosztów, który pozwoliłby zarządzać całym łańcuchem wartości wspomnianych podmiotów. Kluczową tezą opracowania jest stwierdzenie, że zarządzanie łańcuchem wartości podmiotów gospodarczych wymaga wprowadzenia zmian w obrąbie stosowanych dotychczas modeli rachunku kosztów. (abstrakt oryginalny)

Because of the steady growing and volatility and complexity of the surround it is necessary to look for nad modify of such management tools, which make possibiłe to improve the activity of the business entity and as result to suport the process soft value grooying. Doubtless the most activity strategy applied by the business entities is the cost strategy, at which the value of the cost incurred and as result the margin achieved of the business is very important. The fimdamental condition of its application is the modification of the solutions applied in the rangę of cost recorts, accounting and calculation of costs and the margin achieyed concems not only typical enterprises but other business entities and especially health sernice entities. The problem of choince of such cost account allowing managing with the whole value choin ofthe entities mentioned was presented in the article. The key thesis of the elaboration is the ąffimation, that the managing of the business entity value chain reąuires change of the cost account model applied (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Caputa W., Kluczowe kompetencje i dźwignia zasobów w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej.
 2. Czakon W., Łańcuch wartości w teorii zetrządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2004.
 3. Gering M., Activity Based Costnig abdperformance improvement, "Management Accouting" nr 3.
 4. Hergert M., Morris D., Accoutin Data for Value Chain Analysis, Strategie Management Fornal June 1989.
 5. Jamga A., Nowak W., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Łódź 2001 s. 180 i nast.
 6. Kardasz A., Rachunek marży pokrycia usług medycznych, [w:] Rachunek kosztów usług medycznych i zarządzanie finansami w ochronie zdrowia. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000
 7. Porter M.E, Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1985.
 8. Porter M.E, Competitive Strategy: Techniąues for Analysing Industries and Competitors, The Free Press, New York 1985.
 9. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 10. Rybarczyk K., Karwowski M., Podejście zasobowe w rachunku kosztów działań dla zakładu opieki zdrowomej, [w:] Rachunek kosztów ushig medycznych i zarządzanie finansami w ochroine zdrowia. Materia konferencyjne. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000.
 11. Turyna J., Puławska-Tuiyna B., Rachunek kosztów i wyników, Finans-Serwis, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu