BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wybrane metody predykcji upadłości w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 67-74, Rys., tab., bibliogr. poz. 16
Keyword
Rachunkowość, Upadłość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Accounting, Enterprise bankruptcy, Enterprises
Note
streszcz.
Abstract
Większość przedsiębiorstw, zwłaszcza spółki giełdowe, poddana Jest stałej obserwacji przez odbiorców, zarówno wewnętrznych (zarząd, rada nadzorcza, pracownicy). Jak i zewnętrznych (kredytodawcy, partnerzy handlowi, inwestorzy, konkurencja). Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz Jej zagrożeń powinna być wiarygodna, a Jej przeprowadzenie szybkie i łatwe. Obok klasycznej analizy wskaźnikowej niezwykle przydatne są metody predykcji upadłości, które w ostatnich latach stały się źródłem większego zainteresowania. Sygnalizują one zagrożenia finansowe w dalszym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a ty samym pozwalają wcześnie dostrzec symptomy kryzysu. Powszechne zastosowanie mają modele z grupy metod liniowej funkcji dyskryminacyjnej, opracowane przez rodzimych autorów i uwzględniające realia polskiej gospodarki. Na ich podstawie możliwa jest klasyfikacja przedsiębiorstwa do grupy nie zagrożonej upadłością lub zagrożonej upadłością. W niniejszym artykule dokonano więc oceny wybranych spółek giełdowych z uwzględnieniem metod predykcji upadłości o najwyższej wartości prognostycznej. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. nauk. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Kraków 1996, s. 56-65.
 2. Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Pobce i metody jej prognozowania, AE w Poznaniu, Poznań 1998, Zeszyty Naukowe, seria II, Prace habilitacyjne, z. 153, s. 133-175.
 3. Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstwa - model analizy dyskryminacyjnej, "Przegląd Organizacji", 2004, ra 6, s. 35-39.
 4. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość" 2001, nr 5, s. 306-310.
 5. Pawłowski Z., Ekonometria, PWN, Warszawa 1969, s. 51.
 6. Pogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywaniu bankructwa przedsiębiorstw, AUNC, Toruń 1995, Ekonomia XXV Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 299, s. 53-61.
 7. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996, s. 21 i dalsze.
 8. Prusak B., Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998-2002, [w:] Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. nauk. Appenzeller D., AE Poznań 2004, Zesz. Nauk. 49, s. 165-179.
 9. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, pod red. G.K, Świderskiej, Difin, Warszawa 2002, t. 2, s. 13-1 i dalsze.
 10. Rogowski W.K., Możliwości wczesnego rozpoznawania symptomów zagrożenia zdolności płatniczej przedsiębiorstwa, "Bank i Kredyt" 1996, nr 6, s. 57.
 11. Ross S.A., Westerfield R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstw. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 87.
 12. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dom Organizatora, Toruń 2002, s. 202-224.
 13. Sojak S., Stawicki J., Wykorzystanie metod taksonomicznych do oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw, SKwP 2001, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 3 (59), s. 56-67.
 14. Stos D., Gajdka J., Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998-2001, [w:] Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, red. nauk. D. Zarzecki, US, Szczecin 2003,1 1, s. 149-161.
 15. Ustawa z 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz. U. Nr 60, poz. 535 (z póź. zm.).
 16. Zelek A., Zarządzanie strategiczne, diagnozy, decyzje, strategie, ZSB w Szczecinie, Szczecin 2000, s. 61 i dalsze.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu