BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie i sposoby rozliczania kosztów logistycznych
Logistic Costs in a Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 325-334, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunek kosztów, Koszty, Logistyka
Cost accounting, Costs, Logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - niniejsza publikacja ma na celu przedstawienie znaczenia i skutków wzrostu udziału kosztów pośrednich w przedsiębiorstwach, w szczególności kosztów logistycznych. Ich rozliczanie na produkty i usługi jest utrudnione z powodu braku bezpośredniego związku z efektami pracy, co powoduje konieczność stosowania kluczy rozliczeniowych i identyfikacji działań w celu zastosowania różnych odmian rachunku kosztów. Metodologia badania - w pracy zastosowano metodę analizy logicznej, a wykorzystując analizę literatury przedmiotu, przedstawiono podstawy teoretyczne w tym zakresie. Wynik - odpowiedni podział kosztów i przypisanie kosztów pośrednich do określonych dóbr i usług dostarczają informacji o faktycznych kosztach jednostkowych, aby prawidłowo ocenić rentowność wyrobów lub klientów. Oryginalność/Wartość - w ogólnej tendencji wzrostu automatyzacji procesów produkcyjnych oraz zwiększania udziału kosztów logistycznych w kosztach ogółem istotne jest wskazanie sposobu rozliczania kosztów logistyki na wytwarzane produkty i usługi. Może to zapobiec kontynuacji produkcji nierentownych wyrobów, a także wykluczyć klientów, którzy - choć pozornie przynoszą korzyści - powodują zmniejszenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the reason of this publication is to show the meaning and follow ups of increasing share of indirect costs in companies, especially logistic costs. Their accounting for products and services may be difficult because of their indirect influence on work effects. This brings up the necessity of using accounting keys and dividing particular actions to use different systems of cost accounting. Design/Methodology - in this work logic analyze method was used and analyzing subject literature there were presented theoretical grounds in terms of dividing logistics costs and stages of using cost accounting in companies, in which those costs appear. Findings - appropriate cost division and referring indirect costs to particular goods and services gives us information about real unit costs. Without that companies cannot properly calculate their products and clients economic efficiency. Originality/Value - in general tendency of increasing automation and growing share of logistics costs in overall costs it is important to show a way to divide that part of costs to products and services. It can make company to stop producing non efficient products or resign from some clients, who seems to give company income but in fact they reduce financial outcome of company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Błachnio K. (2010), Systemy rachunku kosztów w jednostkach sektora zdrowotnego, w: Ekonomiczno-organizacyjne problemy zarządzania jednostkami służby zdrowia, red. I. Rudawska, E. Urbańczyk, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz.
  2. Ciuraj R. (2009), Ekonomiczna wielkość zamówienia (EWZ), Materiały dydaktyczne, dostępne na stronie internetowej: http://ludwik_wicki.users.sggw.pl/lzip_ewz.pdf.
  3. Fertach M. (2006), Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Poznań 2006.
  4. http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch5en/conc5en/ worldlogisticscosts.html.
  5. Kiziukiewicz T. (2009), Rachunkowość. Zasady prowadzenia według znowelizowanych regulacji krajowych i międzynarodowych, część I, red. T. Kiziukiewicz, EKSPERT, Wrocław 2009.
  6. Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z. (2011), Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa.
  7. McKinnon A. (2011), The effects of transport investment on logistical efficiency, Logistics Research Centre, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK, w: Raising your transport budget may be the fastest route to com-petitive advantage, LCA, Issue 4, 07.2011.
  8. Nowak E. (2010), Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Ekspert, Wrocław 2010.
  9. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu