BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogowska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem
Systematic Cost Accounting as a Tool Supporting Gaining Information Aimed at Management of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 335-341, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunek kosztów, Koszty, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Informacja
Cost accounting, Costs, Enterprise management, Information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - zasadniczym celem artykułu jest ukazanie systematycznego rachunku kosztów jako narzędzia wspomagającego pozyskiwanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą. Metodologia badania - analiza krytyczna przepisów regulujących prezentację kosztów w obligatoryjnych sprawozdaniach finansowych oraz literatury poświęconej tematyce rachunku kosztów. Obserwacje własne z badań sprawozdań finansowych. Wynik - systematyczny rachunek kosztów dostarcza informacji o kosztach umożliwiających ich prezentację w postaci zewnętrznych sprawozdań finansowych. Niemniej rachunek ten stanowi także narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji przez kadrę zarządzającą. Zatem przyjęte rozwiązania powinny z jednej strony umożliwić sporządzenie rachunku zysków i strat, zaś z drugiej zabezpieczać potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie informacji kosztowej. Oryginalność/Wartość - syntetyczne ujęcie systematycznego rachunku kosztów, klasyfikacji kosztów w różnych układach oraz jego znaczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main purpose of this article is to show the systematic cost accounting as a tool that supports gaining information needed for decision-making by the management. Design/Methodology/Approach - the critical analysis of regulations concerning presentation of costs in compulsory financial statements and literature aimed at cost accounting issues. Own experience of audit of financial statements. Findings - the systematic costs account is providing information about costs enabling their presentation in the form of external financial statements. However this account constitutes also a tool supporting gaining information needed for decision-making by the management. Implemented solutions should from one side enable preparation of the profit and loss account, whereas on the other to protect enterprise's needs in range of cost information. Originality/Value - synthetic approach of systematic cost accounting, cost classification in different structures and their meaning in management of enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gierusz J. (2009), Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi, ODDK Sp. z o.o., Gdańsk.
  2. Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa.
  3. Kondratowicz I. (2009), Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczości finansowej, w: Rachunkowość zarządcza, Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, red. D. Dobija, M. Kucharczyk, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  4. Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu.pl, Warszawa.
  5. Paszula M. (2009), Klasyfikacje kosztów w Systemie Informacji Ewidencji Dokonań (SIED) w  świetle potrzeb Systemu Sprawozdawczości Finansowej (SSF), w: Rachunkowość zarządcza i  rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
  6. Pfaff J. (2011), Ewidencyjne ujęcie kosztów działalności, w: Rachunkowość finansowa z  uwzględnieniem MSSF, red. J. Pfaff, Z. Messner, PWN, Warszawa.
  7. Sobańska I. (2009), Podstawy rachunku kosztów i wyników, w: Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  9. Wierzbiński M. (2011), Controlling kosztów, w: Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu