BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulmowski Marcin (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Rozliczanie kontraktów długoterminowych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych
Settlement of Long-Term Contracts in Construction Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 343-353, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, Koszty, Wycena w rachunkowości, Kontrakty długoterminowe, Przedsiębiorstwo budowlane
Accounting, Costs, Valuation in accounting, Long-term contracts, Construction company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - przedstawienie problemów związanych z ujmowaniem kontraktów długoterminowych w rachunkowości przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Metodologia badania - w artykule zastosowano metodę analizy źródeł oraz metodę dedukcji i indukcji. Wynik - złożona tematyka kontraktów długoterminowych, występująca w działalności przedsiębiorstw budowlano-montażowych, stwarza szereg problemów, które mogą prowadzić do nieprawidłowości w zakresie ich rozliczania. Prawidłowe zrozumienie zagadnień związanych z rozliczaniem kontraktów długoterminowych wpływa na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej oraz finansowej jednostki. Oryginalność/Wartość - artykuł prezentuje sposoby wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów związanych z realizacją kontraktów długoterminowych. W szczególności podjęto próbę porównania przyjętych metod pod względem ich zgodności z fundamentalnymi zasadami rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of the problems associated with recognition of long-term contracts in the accounting of construction enterprises. Design/Methodology/Approach - This paper uses the method of analysis of the sources and the method of deduction and induction. Findings - The complex subject of long-term contracts, occurring in the business of construction enterprises, creates a number of problems that can lead to irregularities in their accounting. Proper understanding of the issues related to the settlement of long-term contracts affects the clear and fair presentation of the financial position and financial performance. Originality/Value - This paper presents methods for the measurement and recognition in the financial statements of revenues and costs associated with long-term contracts. In particular, attempts to compare the techniques in terms of their compliance with the fundamental principles of accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bonham M., Curtis M., Davies M., Dekker P., Denton T., Moore R., Richards H., Wilkinson- Riddle G., Wilson A., (2004), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w  interpretacjach i przykładach, Lexis Nexis, Ernst & Young, Warszawa.
  2. Delaney P.R. Epstein B., Nach R., Budak S., (2003) Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles 2003, Wiley/GAAP, New York.
  3. Gabrusewicz G. (2008), Rachunkowość finansowa część II, SKwP, Warszawa.
  4. Jaruga A. (red.), (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice. MSSFU, Stowarzyszenie Księgowych w  Polsce, Warszawa.
  5. Kalinowski J. (2007), Kompedium wiedzy o krajowym standardzie rachunkowości nr 3 niezakończone usługi budowlane, Difin, Warszawa.
  6. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2004, International Accouting Standards Committc Foundation, Londyn 2004.
  7. Sobańska I. (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej w  interpretacjach i przykładach, t. 4, Lexis Nexis, Warszawa.
  8. Winiarska K. (2009), Rachunkowość zaawansowana wydanie II, Wolters Kluwer, Kraków.
  9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330, z późn. zm.
  10. Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 - "Niezakończone umowy budowlane".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu