BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotapski Roman (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Struktura budżetu głównego przedsiębiorstwa w literaturze i wybranych przedsiębiorstwach
The Master Budget in Books and in Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 221-232, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Keyword
Struktura budżetu, Budżet przedsiębiorstwa
Budgetary structure, Budgets of enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Budżet główny przedsiębiorstwa zawiera budżety cząstkowe, które dotyczą różnych obszarów jego działalności i odpowiedzialności. W artykule przedstawiono i porównano struktury budżetu głównego, które prezentowane są w literaturze oraz w wybranych przed­siębiorstwach. Przedstawiono różnice i podobieństwa w strukturach budżetu głównego pre­zentowanych w literaturze przykładach. (abstrakt oryginalny)

In the article were presented and compared master budgets in books and companies. Master budgets in books and various companies were showed and compared in this article. Differences and similarities between presented in books examples of master budgets were showed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Czakon W.: Wdrożenie controłlingu bez uzasadnienia celowości projektu, w: Rozwiązania. Porady ekspertów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 11, 2007.
 2. Drury C: Racfiunek kosztów. Wyd. PWN & Capman & Hall, Warszawa 1995.
 3. Gordon A.: Wdrożenie systemu rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie Nadwiślana SA, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2, 2008.
 4. Horngren Ch. T., Datar S. M., Poster O.: Cost Accounting A Managerial Emphasis. Prentice Hall New York 2002, Eleventh Edition.
 5. Jaruga A. A., Nowak W. A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastoso­wania. Wyd. Absolwent, Łódź 1999.
 6. Kaplan R.S., Anderson S.R.: Rachunek kosztów działań sterowany czasem. PWN Warsza­wa 2008.
 7. Karmańska A: Racjonalizacja zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wykorzystanie bu­dżetowania opartego na rachunku działań, w: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, red. A. Karmańska. Difin, War­szawa 2006.
 8. Kes Z., Klasyfikacje budżetów - ujęcie praktyczne. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1139, Wrocław 2006.
 9. Konlrolllng. Kak Instrument upravlenija predprijatijem, red. N. G. Dahiłoczkihoj, Wyd. UNITY, Moskwa 2001.
 10. Kopiński A.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Metody l zastosowania. Wyd. WSZiB, Poznań 2001.
 11. Kotapski R.: Trening praktyczny - propozycje rozwiązań do warsztatu Pam Sp. z o.o., "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 11, 2005 i nr 12, 2005.
 12. Kotapski R., .Jak ewidencjonować koszty sprzedaży, "Biuletyn Rachunkowości i Finan­sów", nr 15,2006.
 13. Kotapski R,: Organizacja systemu budżetowania w stacji radiowej. Prace Naukowe AE nr 1101 Wyd. Akademia Ekonomiczna Wrocław 2006.
 14. Kotapski R.: Jakie .są koszty utrzymania magazynu w przedsiębiorstwie, "Biuletyn Ra­chunkowości i Finansów", nr 6, 2007.
 15. Kotapski R.: Jak sporządzić budżet przedsiębiorstwa - tworzenie budżetu - część 3, "Biu­letyn Rachunkowości i Finansów", nr 2, 2007.
 16. Kowalak R.: Budżet kosztów. Studium przypadku, w: Budżetowanie kosztów przedsiębior­stwa, red. E. Nowak. Wyd. ODDK, Gdańsk 2002.
 17. Nita B.: Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Studium przypadku, w: Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, B. Nita. Wyd. Wolter Kluwer Polska, Kraków 2007.
 18. Nowak E.: Podstawowe koncepcje budżetowania w: Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak i B. Nita. Wyd. Wolter Kluwer Polska, Kraków 2007.
 19. Pałka M.: Zakładowy plan kont z komentarzem. Wyd. Ekspert, Wrocław 2009.
 20. Piosik A.: Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań. Wyd. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 21. Piosik A.: Zasady rachunkowości zarządczej. Wyd. PWN Warszawa 2006.
 22. Poetschke H.: Problemy konstrukcji budżetów i kontrola ich wykonania w: Funkcjonowa­nie controllingu w polskich przedsiębiorstwach. Wyd. PPH Zapol, Szczecin 2000.
 23. Rachunkowość zarządcza, red. G.K. Świderska. Wyd. POLTEXT Warszawa 1997.
 24. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G. K. Świderska. Wyd. Difin, Warsza­wa 2002, T. II.
 25. Shim J. K., Siegel J. G.: Dyrektor finansowy Wyd. ABC, Warszawa-Kraków 1999.
 26. Shim J. K., Siegel J. G.: Modern Cost Management & Analysis. Wyd. Barron's New York 2000, wyd. drugie.
 27. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji. Wyd. TNOiK Toruń 1999.
 28. Szarska E.: Rachunek kosztów działań w firmie handlowej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 11,2008.
 29. Tatara B., Kotapski R.: Jak planować i kontrolować koszty funkcjonowania szkoły, "Con­trolling i Rachunkowość Zarządcza" nr 5, 2008.
 30. Widera R.: Porównanie tradycyjnego rachunku kosztów i rachunku kosztów działań, "Con­trolling i Rachunkowość Zarządcza", nr 9, 2008.
 31. Winiarska K.: Metodologia sporządzania budżetu przedsiębiorstwa produkcyjnego, w: Funkcjonowanie controllingu w polskich przedsiębiorstwach. Wyd. Zapol, Szczecin 2000.
 32. Wnuk T.: Zarządzanie kasztami budżetowanie i kontrola. Wyd. Infor, Warszawa 2002.
 33. Wnuk-Pel T.: Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników, w: Rachunek kosztów i ra­chunkowość zarządcza, red. I. Sobańska. Wyd. H.C. Beck, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu