BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budżetowanie kosztów usług pocztowych w warunkach rachunku kosztów działań
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 75-85, Tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Koszty, Rachunek kosztów działań
Accounting, Budgeting, Costs, Activity Based Costing (ABC)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Usługi pocztowe są specyficzną formą działalności polegającej na świadczeniu usług o charakterze powszechnym. Dążenie do lepszej jakości usług po przystępnych cenach na konkurencyjnym rynku, spowodowało większe zainteresowanie operatorów krajowych kosztami usług pocztowych. Z uwagi na znaczny wzrost kosztów pośrednich w usługach pocztowych zaczęto rozważać możliwość wprowadzenia rachunku ABC w celu najbardziej adekwatnego przypisania kosztów do określonego produktu. Uznano, że zastosowanie metody ABC jako sposobu kalkulacji kosztów jest celowe, ponieważ koszty pośrednie Poczty Polskiej wykazują wysoki i rosnący udział w kosztach całkowitych. Wprowadzenie metody ABC dla usług pocztowych należy rozpocząć od wydzielenia zasobów, działań i nośników, a następnie powinny być określone zasady budżetowania kosztów. W rachunku ABC rozliczenie kosztów pośrednich i przypisanie ich na produkty odbywa się w kilku etapach. Przykładowe działania, mierniki działań i ich zasoby przedstawiono dla powszechnych usług pocztowych w zakresie przesyłek listowych zwykłych, poleconych, wartościowych. (abstrakt oryginalny)

The postał services are the specific business actiyity, which aim is to serve universal senfices. Aspiration to offer customers a betłer ąuality sen/ice at a reasonable price caused that more national operators started to be interested in postał services' costs. Due to significant increase of indirect costs in postał services, the possibility to introduce ABC (Activity-Based-Costing) method has been reconsidered. ABC method has been recognized as the most adeąuate to refer indirect costs to the product. Introducłion of ABC method for postał sen/ices should be started from detailing resources, activities and cosfs objects. In the next step, the rules of cost's budgeting should be specified. Referring indirect costs to the products in the ABC method is done in a several stages. The activities, measuring instruments and resources connected with offering postał sennces were presented in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODDBC, Gdańsk 2004
  2. Dyrektywa 2002/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 10.06.2002 roku
  3. Piechota R., Budżetowanie kosztów działań, w: Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, red. E.Nowak, ODDK, Gdańsk 2002
  4. Rachunkowość zarządcza, red. G.K Świderska, Pohext, Warszawa 1997
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.12.2003 roku w sprawie sposobu podziału kosztów operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe (DzU nr 3, poz. 2327)
  6. Ustawa z l2.06.2003 roku Prawo pocztowe(Dz U nr 130, poz. 1188)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu