BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wakuła Monika (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Koszty w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego
Trends in Improving the Accounting for the Management Unit of Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 355-363, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Koszty, Zarządzanie, Samorząd terytorialny
Accounting, Costs, Management, Local government
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest próba ukazania kierunków zmian w systemie rachunkowości budżetowej, jakie należałoby przeprowadzić, aby informacje przez nią generowane były przydatne do właściwego zarządzaniu JST. Podstawową metodą badawczą jest analiza literatury oraz przepisów prawa. W opracowaniu wykorzystano współczesne teorie rachunku kosztów i zarządzania. Informacje o wysokości ponoszonych kosztów mają podstawowe znaczenie dla zarządzania każdą organizacją. Wynika to z faktu, że w nich znajduje się odzwierciedlenie jakości pracy na wszelkich odcinkach działalności. Otrzymywane obecnie informacje płynące z rachunkowości budżetowej na temat wysokości poniesionych kosztów dostarczają zbyt zagregowanych danych do właściwego podejmowania decyzji. W celu bardziej efektywnego zarządzania zasobami jednostki samorządowej należałoby wprowadzić zmiany w zakresie ich ewidencji i rozliczania. W opracowaniu zaproponowano kierunki modyfikacji systemu rachunkowości budżetowej, jakie mogłoby być wprowadzone, w celu podniesienia jakości podejmowanych decyzji w jednostkach samorządowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the elaboration is an attempt to show the trend of budgetary accounting system so that the information generated by it to be useful in the proper management of local government units. The basic research method is the analysis of writings and percepts of the law. Modern theories of cost accounts and managing are used. The information concerning the level of the costs borne has a significant meaning for managing an organisation. It results from the fact that it reflects work quality for each stage of the activity. Presently achieved accounting information concerning the level of costs borne provides too aggregated data to make appropriate decisions. To manage the resources of a self-governing unit more effectively, it is justified to make changes in the field of the keeping and allocation in the use of resources. The elaboration suggests changes that could be introduced to increase the quality in the process of making decisions in self-governing units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drury C. (2002), Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Filipiak B. (2009), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, DIFIN, Warszawa.
 3. Hendriksen E.A., van Berda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Lichtarski J. (2005), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Nowak E. (1996), Leksykon rachunkowości, PWN, Warszawa.
 6. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 7. Obłój K. (2000), Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, DzU nr 128, poz. 861.
 9. Sawicki K. (2001), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 10. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240.
 11. Winiarska K, Kaczurak-Kozak M. (2010), Rachunkowość budżetowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 12. Winiarska K. (2000), Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z UE, Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej, Szczecin.
 13. Zysnarska A. (2010), Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu