BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rachunek kosztów działań w rachunku kosztów cyklu życia produktu
Activity-Based Costing in Life Cycle Costing
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 233-241, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunek kosztów działań, Cykl życia produktu, Rachunek kosztów
Activity Based Costing (ABC), Product life cycle, Cost accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest poświęcony wykorzystaniu rachunku kosztów działań w rachunku kosztów cyklu życia produktu. Rachunek kosztów cyklu życia pozwala ocenić, czy wdrażany produkt zarobi na siebie w całym cyklu życia. Rachunek kosztów działań ma pomóc w wyodrębnieniu istotnych działań oraz przypisania im kosztów w poszczegól­nych fazach cyklu życia produktu. Jest to wynik efektywnego wykorzystania zasobów w fazie przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to using of Activity-Based Costing in Life Cycle Costing. The Life Cycle Costing permits to judge whether the new product will earn itself in whole life cycle. The Activity-Based Costing is supposed to help in distinguishing essential activity and assigning to them costs in individual phases of the life cycle of the product. It is result of effective using resources in the phases: preproduction, production and postproduction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dłubak M.: Time Driven Activity-Based Costing - metoda aktualizująca rachunek kosz­tów działań, w: Tendencje rozwojowe współczesnej rachunkowości zarządczej,: red. E. Nowak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  2. Emblemsvag J.: Life-cycle costing. Using Activity-Based Costing and Monte Carlo Methods to Manage Future Costs and Risks. John Wiley & Sons, New Jersey 2003.
  3. Kaplan R., Anderson S., Time-Driven Activity Based Costing. Harvard Business Review 2003.
  4. Kaplan R.S., Anderson S.: Rachunek kosztów działań .sterowany czasem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Mielcarek J.: Ogólny model jednoetapowy a Time Driren ABC. Wydawnictwo Target, Poznań 2007.
  6. Nita B.: Narzędzia wspomagające proces zarządzania kosztami w małych i średnich przedsiębiorstwach usługowych w: Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem usługowym, red. R. Kowalak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicz­nej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  7. Piechota R.: Projektowanie rachunku kosztów działań. Activity-Based Costing. Difin, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu