BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głód Grzegorz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Głód Wojciech (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
System informacji menedżerskiej w sektorze służby zdrowia - aspekty teoretyczne i praktyczne
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 123-132, Rys., tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Rachunkowość, Służba zdrowia
Accounting, Health service
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym referacie przedstawiono kontekst wspierania procesu podejmowania decyzji menedżerskiej w sektorze publicznym na przykładzie sektora służby zdrowia. System informacji menedżerskiej ma za zadanie wspierać procesu decyzyjny w organizacji, a tym samym podnosić sprawność zarządzania organizacją, które jest realizowane z wykorzystaniem różnych metod zarządzania. Jedną z najbardziej popularnych metod stanowi obecnie controlling i narządzie budżetowania. Wprowadzając system controllingu z wykorzystaniem procedury budżetowania należy uwzględnić fakt, iż system sprawozdawczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie musi uwzględniać potrzeby informacyjne kadry menedżerskiej. Dla prawidłowego junkcjonowania systemu informacji menedżerskiej w sektorze służby zdrowia potrzebne jest dokładne zidentyfikowanie potrzeb informacyjnych menedżerów różnego szczebla oraz zaprojektowanie systemu informacyjnego gwarantującego odpowiednią jakość podejmowanych decyzji. Nowoczesne budżetowanie w sektorze służby zdrowia powinno zmierzać w kierunku szerszego wykorzystania rachunku kosztów działań, a system informacji menedżerskiej powinien wspierać działania podnoszące efektywność funkcjonowania jednostek służby zdrowia. (abstrakt oryginalny)

In this article a context of supporting a process of taking some managerial decision in a public sector was presented on the basis of a health senńce sector. However, the main purpose of the managerial information system ought to not only support the process of taking decisions in the organization, but also raise the efficiency in managing the organization. Moreover, the act of introducing the controlling's system by the use of the budgetary procedurę informs us that the system of domestical reporting in the company should take especially the needs of managerial personnel under its considerations. Whaf s more, for better results of functioning the information system in the health seryice sector is the large imporiance of identijłcation of different managers' necessities in the context of their district grades. Additionalty, projecting the information system which will guarantee the adeąuate ąuality of taking decisions, will also cause better effects in functioning that concrete sector with the double strength. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bieniok H., Halama H., Ingram M., Podejmowanie decyzji menedżerskich, Wyd. AE Katowice 2002
 2. Długosz A., System informacji menedżerskiej w obszarze kosztów, [w:] Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pod red. M Sierpińskiej, Wyd. Yizja, Warszawa 2006
 3. Deutsche Rrankenhausgesselschaft, Kalkulation von Fallkosten, Berlin 2002.
 4. Gorczyński K., Controlling jako instrument zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstwa. Tom II, pod red. D. Zarzeckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin 2003
 5. Jędralska J., Woźniak-Sobczak B., Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem, AE Katowice 2001
 6. Kożuch B., Zarządzanie publiczne. W teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa 2004
 7. Leszczyński L.,Wnuk-Pel T.,Controlling w praktyce, ODiDK, Gdańsk 2004
 8. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, pod red. I. Sobańskiej. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006
 9. Piechota J., Projektowanie rachunku kosztów działań, Wyd. Difin, Warszawa 2005
 10. Piorunowska-Kokoszko J., Jakość procesu decyzyjnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2003, nr 9
 11. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Tom I,pod red. H.Bienioka, AE Katowice 1997
 12. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN Warszawa 2003
 13. Stabryła A., Projektowanie procesów informacyjnych w zarządzaniu firmą. [v/:] Doskonalenie systemu zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom II, pod red. A. Stabiyly, Wyd. AE Kraków 2006
 14. Rachunkowość zarządcza, pod red. G.K. Świderskiej, PWE Warszawa 1994
 15. Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, Kontrola, Kierowanie, Wyd. Placet, Warszawa 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu