BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisek Sławomir
Title
Mierniki syntetyczne w procesie diagnozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
Syntetic Measusers in the Process of Diagnosing Financial Situation of the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 263-270, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Mierniki taksonomiczne, Wynik finansowy
Enterprise finance, Taxonomic indicators, Financial performance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sytuacją finansową i wynikami finansowymi przedsiębiorstwa zainteresowane są różne grupy podmiotów życia gospodarczego. Zastosowanie taksonomicznych miar w ocenie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa może pozwolić na uzyskanie szybkiej i pełnej informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dlatego też w tym artykule omówiono taksonomiczne miary sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The financial condition and the results of operations of business enterprises are of interest to many groups. Taxonomical measures of the financial situation of business enterprises enable fast and easy assessment of the financial situation, as well as financial comparison between enterprises. From this reason, this article describes taxonomical measures of the financial situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska. PWE, Warszawa 2004.
  2. Hołda A.: Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w połskich re­aliach gospodarczych. Zeszyty Naukowe AE Kraków, Seria Specjalna Monogra­fie nr 174, Kraków 2006.
  3. Łuniewska M., Gierałtowska U.: Badanie użyteczności funkcji dyskryminacyjnej i synte­tycznego miernika rozwoju w budowie portfela papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Szczecin 2005.
  4. Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. PWN, Warszawa 2006.
  5. Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno - gospodarczych. PWE, Warszawa 1990.
  6. Tarczyński W., Gierałtowska U.: Wykorzystanie funkcji dyskryminacyjnej do oceny kondycji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstw, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych teoria i praktyka, część 5, red. W. Krawczyk. Krakow­ska Szkoła Wyższa, Kraków 2004.
  7. Tarczyński W., Łuniewska M.: Analiza portfełowa na podstawie wskaźników rynko­wych i wskaźników ekonomiczno-finansowych na giełdzie papierów wartościo­wych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 415, Szczecin 2006.
  8. Tarczyński W.: Fundamentalny portfel papierów wartościowych. PWE, Warszawa 2002.
  9. Tarczyński W.: Taksonomiczna miara atrakcyjności inwestycji w papiery wartościowe. "Przegląd Statystyczny" nr 3, 1994 r.
  10. Wójciak M.: Metody oceny ryzyka kredytowego. PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu