BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorczyńska Alina (Politechnika Śląska)
Title
Problem kwantyfikacji celu międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 133-148, Tab., bibliogr. poz. 29
Keyword
Rachunkowość, Przedsiębiorstwo
Accounting, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstwa, jak każde działania rynkowe, ukierunkowana jest na realizacją celu. Cel wytycza pożądany kierunek ekspansji, a jego kwantyfikacja określa stopień realizacji celu. Współcześnie ekonomia opowiada się za maksymalizacją wartości rynkowej przedsiębiorstwa jako celem nadrzędnym. Cel ten też przyjęto jako cel międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa. Spośród metod wyceny wartości rynkowej, do kwantyfikacji celu międzynarodowej ekspansji służą metody dochodowe. Na uwagę zasługuje metoda wykorzystująca jako dochód ekonomiczną wartość dodaną (EVA). Ekonomiczna wartość dodana (EVA) daje podstawę do oceny wyników przedsiębiorstwa za dany okres. Można ją także dekomponować, dzięki czemu da się określić czynniki, które wpływają na wartość przedsiębiorstwa. Zatem ekonomiczna wartość dodana (EVA) daje pogląd przyczynowo-skutkowy na czynniki kształtujące wartość i pośrednio pozwala śledzić drogę wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

An enterprise 's intemational expansion, as ever market actiyity, is directed on achievement of a goal. Goal shows direction of expansion, but it's measurement defines level of goal's achievement. Today economy as goal takes maximization enterprise's market value. It is also goal of intemational expansion. Among valuation methods of enterprise 's value the most usefiil is method based on economic value added (EVA). This method gives background for valuation enterprise's effects in certain period. Economic value added (EVA) can be also diyided in elements. The elements decide about enterprise's value. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ansoff H. I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Balcerowicz L., Socjalizm- kapitalizm- transformacja. Szkice z przełomu epok, PWN, Warszawa 1997.
 3. Bielawska A, Finanse MSP, Wybrane problemy, PWN, Warszawa 2006,
 4. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa 2002.
 5. Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane., Wyd. II. TNOiK, Warszawa-Kraków 1998.
 6. Chwistecka - Dudek H., Sroka W., Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2002.
 7. Copeland T., KoUer T., Murrin J., Wycena: Mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG Press, Warszawa 1997.
 8. Cwytiar A., Cwynar W, Zarządzenie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003
 9. Dobb M., Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii, PWE, Warszawa 1976.
 10. A. Duliniec, Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
 11. Ehrbar Al, EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG- Press, Warszawa 2000.
 12. Eiteman D.K., Stonehill A.I., Moffett M.H., Multinational business finance, Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
 13. Gościński J.W., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 14. Hung CL, Strategie Alliances: Gateway to the New Europę?, Long Rangę Plaiming, Yol. 26, August 1993.
 15. Leksykon zarządzania, DiBii, Warszscwa 2004.
 16. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.
 17. Najlepszy E.,Zarządzanie finansmi międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
 18. Nawrot W., Finansowania firm rui rynkach zagranicznych, CeDeWu, Warszawa 2005.
 19. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju konkurencji przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 20. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik mermdżera i inwestora., WIG-Press, Warszawa 1999.
 21. Root F.R., Entry Strategies for Intemational Markets, Lexington Books- Maxwell McMillan Intemational, New York, 1994
 22. Root F.R, Contracor F.J., Negotiating Compensation in Intemational Licencing Agreements, Sloan Manat Review 22/1981.
 23. Rymarczyk J., Internalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 24. Shapiro A. C, Foundation of multinational financial management, AUyn and Bacon, 1995.
 25. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania. Dom organizatora. TNOiK, Toruń 2002
 26. Young S., Hamil J., Wheeler C, Davis J.R., Intemational Market Entry and Development Strategies and Management, Harvester Wheatsheaf, Prentice Hall, Englewood Cliffś 1989.
 27. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, pod red. A. Hermana i A. Szablewskiego, Poltext, Warszawa 1999.
 28. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.
 29. Żorska A. , Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu