BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hotova Renata (Ekonomicka fakulta VŠB-TU Ostrava), Pchalek Tomas
Title
Regulacje podatkowe republiki czeskiej z punktu widzenia stosunków z krajami OECD ze szczególnym uwzględnieniem problemu cen transferowych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 171-182, Bibliogr. poz. 7
Keyword
Podatki
Taxes
Note
streszcz.
Country
Kraje OECD
OECD countries
Abstract
Praca poświęcona Jest znaczeniu członkostwa Republiki Czeskiej w OECD w sferze podatkowej oraz przyczynom i skutkom międzynarodowego podwójnego opodatkowania, spółkom ponadnarodowym i sposobom ich opodatkowania. Oprócz tego rozpatrujemy ceny transferowe w warunkach legislacyjnych Republiki Czeskiej oraz w wybranych państwach, zarówno z punktu widzenia OECD, jak i z punktu widzenia administracji podatkowej wybranych krajów. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. ALEŚ Jan. Pfevodni ceny pro nadnśrodni a mnohonśrodni podniky pro lićely zdaneni. Danś, 1999, rocznik 7, nr 10, str. 7-8
  2. BELOHLAVEK Alexandr J. Infonnaćni povinnost a mezinśrodni spoluprśce na zńklade dohod o zamezeni dvojiho zdaneni. DHK Danovś a hospodśfska kartotćka, 5. rocznik, nr 21 rok 1997, str. 351 - 358. Wydawnictwo: Linde, nakladatelstvi s.r.o.
  3. BELOHLAVEK Alexandr J. Zdańovśni spojenych podniku a sjednocovdni pfistupu finanćni sprśvy V rśmci EU prostfednictyim rozhodćiho fizeni. DHK Dańovś a hospodśfskś kartotćka, 8. rocznik, nr 17 rok 2000, str. 346 - 350. Wydawnictwo: Linde, nakladatelstyi s.r.o.
  4. BELOHLAVEK Alexandr J. tlćiimost Hcenćnich smluv k tzv. prumyslov^ prśYum z dańoYĆho hlediska. DHK Dańovś a hospodśfskś kartotćka, 7. rocznik, NR 2 rok 1999, str. 20 23. Wydawnictwo: Linde, nakladatelstyi s.r.o.
  5. HOUZICKA Josef Strategie Evropskć unie v otśzce zdańovśni spolećnosti. DHK Dańovś a Hospodśfskś Kartotćka, 10. rocznik, nr 4, rok 2002, str. 39 - 42. Wydawnictwo: Linde, nakladatelstyi s.r.o.
  6. HRDINKOVA Milena. Spolećny systćm zdanśni pfi fiizich, rozdślenich, pfevodech majetku a yymźnśch podilu podle prśva ES. DHK Daiiovś a Hospodśfskś Kartotćka, 10. rocznik, nr 1, rok 2002, str. 1 - 7. Wydawnictwo: Linde, nakladatelstW s.r.o.
  7. Zśkon NR 586/1992 Sb., o danich z pfijmu . Zśkon NR 366/1999 Z. z. o daniach z prijmov (czeska i słowacka ustawa o podatku dochodowym)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu