BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrzak Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ustalanie kosztów ochrony środowiska na potrzeby podsystemu rachunku kosztów ochrony środowiska przedsiębiorstw energetycznych
Establishing Environmental Protection Costs for the Subsystem of the Environmental Protection Account of the Energy Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 279-288, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Koszty ochrony środowiska, Rachunek kosztów, Przedsiębiorstwo energetyczne
Environmental protection costs, Cost accounting, Energy distribution companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wdrożenie podsystemu rachunku kosztów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach energetycznych wymaga określenia zasad pomiaru i wyceny wewnętrznych, i zewnętrznych kosztów ochrony środowiska. Propozycję rozwiązań w tym zakresie zawiera niniejszy artykuł. (abstrakt oryginalny)

Implementation of environmental protection account subsystem in the energy en­terprises requires the determination of the principles of measurement and valuation of intemal and extemal environmental costs. This article contains a proposition of solutions in this regard.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Borys G.: Wspieranie zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie przy pomocy rachunkowości ekologicznej, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami go­spodarczymi, red. T. Kiziukiewicz. Materiały na konferencję naukową. Szczecin 23-25 maja 2001.
  2. Gos W.: Organizacja ksiąg rachunkowych. Difin, Warszawa 2002.
  3. Klimas M.: Podręczna encyklopedia rachunkowość. Poltext, Warszawa 2000.
  4. Majchrzak I.: Pomiar i wycena kosztów ochrony środowiska, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - Teoria i praktyka, red. W. Krawczyk. Kraków 2003.
  5. Majchrzak I.: Podsystem rachunku kosztów ochrony środowiska jako element rachunku kosztów przedsiębiorstw energetycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze­cińskiego Nr 464, Prace Instytutu Rachunkowości nr 27, Szczecin 2007.
  6. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych znowelizowana ustawą z dnia 20 listopada 1999 r., DzU nr 104, poz. 1104 z póź. zm.
  7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, DzU nr 54, poz. 348 z póź. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu