BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jastrzębska Maria (Uniwersytet Gdański)
Title
Metody budżetowania w gminie
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 193-208, Bibliogr. poz. 24
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Samorząd terytorialny, Gmina
Accounting, Budgeting, Local government, District
Note
streszcz., summ.
Abstract
Budżet gminy jest narzędziem zarządzania finansami gminy, gdyż umożliwia kierowanie działaniami podmiotów realizujących budżet, a także planowanie, wykonywanie i kontrolowanie poszczególnych zadań. Przyjęty w gminie określony styl zarządzania finansami, jak również odpowiedni typ budżetu gminy ma wpływ na efektywność i skuteczność gminnej gospodarki budżetowej, w tym procesu budżetowania. W gminach najczęściej wykorzystywane są tradycyjne metody budżetowania, zgodnie z wymogami polskiego prawa budżetowego, co sprzyja powielaniu wcześniej już popełnianych błędów i nie eliminuje zjawiska marnotrawstwa. Krokiem w kierunku podniesienia poziomu efektywności procesu budżetowania jest zastosowanie budżetu zadaniowego lub budżetu celów i efektów w powiązaniu z budżetowaniem kroczącym i budżetowaniem oddolnym. Ponadto podnoszeniu efektywności procesu budżetowania w gminie sprzyjać winien podział struktury organizacyjnej gminy na tzw. ośrodki odpowiedzialności (centra: kosztów, przychodów, inwestycji). (abstrakt oryginalny)

The most popular method of budgeting used by local govemments in Poland is traditional budgeting based on line-item budgeting. This is not good because this method does not allow local govemments to avoid mistakes and waste of money. The gminas are forced by law regulations to choose this method of budgeting. Although local govemments may looking for another methods of budgeting and apply the division of gmina"s organizational structure, conceming cost, profit arui investment centres. According to that also important is to decentralize process of preparing local budget This process is the base of introducing more efficient tape of local budget like program or performarwe budgeting. Thanks to that gminas might be more efficient for themsehes and for their inhabitants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bartoszewcz A. i S., Budżetowanie w samorządach - czy można robić to lepiej, "Skarbnik i Finanse Publiczne" 2005, nr 5.
 2. Bell M., Leithe J., Budżet gminy. Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1993.
 3. Bland R. L., Rubin I. S., Budgeting a guide for local govemments, ICMA (Intemational City/County Management Association), Washington 1997.
 4. Budżet zadaniowy, "Wspólota" 1999, nr 1, dodatek pt. "Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego".
 5. Dębska-Rup A., Kuchmacz J., Stańdo-Gorowska H., Budżetowanie i kontrola budżetowa w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego, Zakamycze, Kraków 2002.
 6. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Finanse samorządowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 7. Filipiak B., New public management w sektorze publicznym - idea czy rzeczywistość [w:] Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej pod red. Teresy Famulskiej i Jerzego Nowakowskiego, Studia Finansów i Bankowości, Difin Warszawa 2006.
 8. Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gminy - aspekty teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 9. Jastrzębska M., Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 10. Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie działającym w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999.
 11. Kożuch A., Istota i zakres zarządzania finansami lokalnymi [w]; Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi pod red. Antoniego Kożucha i Krystyny Brzozowskiej, Fundacja WZ, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006.
 12. Kożuch B., Istota zarządzania publicznego, "Problemy Zarządzania" 2005, m 4.
 13. Maitland I. Budgeting for Non-Financiał Managers, Pitman Publishing, Londyn 1997.
 14. Management Policies in Local Govemment Finance, ,>lunicipal Management Series" ICMA (Intemational City/County Management Association), Washington 1996.
 15. Mc Kevitt W., Lawton A., Public sector management Theory critiąue § practice, London 1994.
 16. Owsiak S., Teoretyczne podstawy wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządu terytoriahiego [w]: Budżet władz lokalnych pod red. Stanisława Owsiaka, PWE, Warszawa 2002.
 17. Pakoński K., Jak przygotować budżet gminy dla zarządzania zintegrowanego [w:] Budżet jako narzędzie zarządzania w administracji samorządowej, czyli jak osiągnąć cele przy ekonomicznym wykorzystaniu zasobów. Zintegrowane zarządzanie finansami. Poradnik dla gmin - 3 pod red. Krzysztofa Panońskiego, MUNICIPIUM, Warszawa 2000.
 18. Prawelska-Skrzypek G., Staniszewska J., Krakowskie doświadczenia budżetowe, "Wspóhiota", 1994, nr 34.
 19. Rubin I. S., The politics of Public Budgeting. Getting and Spending, Borrowing and Balancing, Chatlumi House Publishers, Inc., Chatham, New Jersey 1997, s. 1 - 4.
 20. Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 21. Swianiewicz P., Planowanie budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego - teoria i praktyka, Finanse Komunalne" 2004, nr 6.
 22. Tyrała P., Stęplewski B., Controlling nowoczesną metodą zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 23. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 69, poz. 1420 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych i innych ustaw (Dz. U. nr 249, poz. 1832).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu