BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rachunkowość zarządcza w zakładzie gospodarowania odpadami
Management Accounting for the Waste Disposal Plants
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 429-438, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Gospodarka odpadami
Management accounting, Waste management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie koncepcji rachunkowości zarządczej dla zakładów gospodarowania odpadami. Zastosowanie rachunkowości zarządczej może przyczynić się do redukcji istotnych kosztów dla zakładów, jakimi są: energia, paliwo, materiały. Część odpadów może być jedynie składowana, ale można z nich odzyskać surowce wtórne, jeśli zakład gospodarowania odpadami posiada sortownię. Dzięki rachunkowości zarządczej można zidentyfikować i porównać mierniki, które pozwalają podnieść efektywność zakładu i osiągnąć status lidera. Takimi miernikami mogą być m.in.: powierzchnia kwater, transport odpadów, dodatkowe usługi. Metodologia badania - przy pisaniu artykułu zastosowano następujące metody badawcze: analiza piśmiennictwa, wywiad z kierownictwem i pracownikami zakładu gospodarowania odpadami, studium przypadku. Wynik - efektem badań było wdrożenie rachunkowości zarządczej w jednym z dolnośląskich zakładów gospodarowania odpadami. Oryginalność/Wartość - opracowanie zawarte w artykule jest autorskie i nie było dotychczas wdrażane w innych jednostkach. Występuje możliwość wdrożenia przedstawionej koncepcji w innych organizacjach. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the article presents the concept of management accounting for the waste disposal plants. Communities have discovered that integrated waste disposal plants can minimize costs and environmental effects and maximize recovery and conservation of energy and materials. Some waste can't be successfully recycled, composed and converted to energy. In addition, some waste will always need to be landfilled. Four primary waste management paths are: recycling, composting, waste-to-energy, land disposal. Depending on the scope and complexity of waste management program, it might want to establish measures for any or all of the following: collection, waste transfer stations, waste transport, waste management facilities, support services. Design/Methodology/approach - In the article used the following methods: collecting data, reading a literature, synthesis. Findings - the article present implementation of management accounting in the company from Low Silesia. Originality/value - the article presents authorial conception of management accounting for the waste disposal plants. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anthony R.N., Govindarajan V. (2000), Management Control System, McGraw-Hill, New York.
 2. Budżetowanie w przedsiębiorstwie (2007), red. E. Nowak, B. Nita, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 3. Collier P.M. (2003), Accounting for Managers; Imterpreting accounting infromation for decision making, John Wiley and Sons, New York.
 4. Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza (2010), red. G. Świderska, Difin, Warszawa.
 5. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E. (2006), Podstawy rachunkowości zarządczej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 6. Kaplan R.S., D.P. Norton (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Nowak E. (2001), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 8. Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa.
 9. Nowak E. (2011), Rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Kraków.
 10. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów (2003), red. G. Świderska, MAC/Difin, Warszawa.
 11. Strategiczna rachunkowość zarządcza (2008), red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
 12. Szczerbiński A. (1999), Zasady i metody budżetowania kosztów, w: Budżetowanie kosztów, red. E. Nowak, ODDK, Gdańsk.
 13. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, DzU 2005, nr 236, poz. 2008, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, DzU 2007, nr 39, poz. 251, nr 88, poz. 587
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu