BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczuk Grażyna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Możliwości identyfikacji i pomiaru know how w rachunkowości
Know How - Possibility of Identification and Measurement in Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 301-308, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Know-how, Rachunkowość, Wiedza, Zasoby niematerialne
Know-how, Accounting, Knowledge, Intangible assets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasoby niematerialne, które odgrywają coraz większą rolę w kreowaniu wartości, należą do jednych z trudniejszych kwestii współczesnej rachunkowości. Dotyczy to możliwości ich kategoryzowania jako aktywa, a co się z tym wiąże pomiaru za pomocą narzędzi rachunkowości. Przykładem takiego zasobu jest know how, który może być aktywowany w przypadku jego nabycia, natomiast stanowi tzw. "wartość ukrytą" w sytuacji, gdy zostanie wytworzony we własnym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Intangible assets, which play more and more important role in creating value, represent one of more difficult issues in present accounting. That includes a possibility to categorize them as assets, and what is related measurement with accounting tools. The example of such a resource is know how which can be activated at the moment of its purchase, but it constitutes "hidden value" in the case when it is created on its own (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dźwigała G.: Opodatkowanie know-how. "Przegląd podatkowy" nr 2, 2004.
  2. Golat R., Know-how. Status prawny i podatkowy. ODDK, Gdańsk 2007.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, t. I. SKwP, IASB, Warszawa, Londyn 2007.
  4. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r.
  5. Turyna J.: Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów US GAAP oraz MSSF. "Problemy rachunkowości" nr 2, 2005.
  6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.
  7. Walińska E.: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  8. Wojcieszko-Głuszko E.: Ochrona prawna know-how w prawie polskim na tle prawno-porównawczym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wyna­lazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, nr 81, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu