BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodzik Ewelina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Identyfikacja ryzyka - kluczowy element procesu zarządzania ryzykiem w jednostkach gospodarczych
Risk Identification Key Element of Risk Management in Economic Entities.
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 439-450, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Risk, Risk management, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - sprawność procesu zarządzania ryzykiem jest uzależniona od identyfikacji czynników ryzyka. Celem artykułu jest wyeksponowanie nadrzędnej roli etapu identyfikacji ryzyka w całości procesu zarządzania ryzykiem w jednostkach gospodarczych. Metodologia badania - w artykule dokonano przeglądu źródeł literaturowych prezentujących istotę ryzyka, definicje i fazy procesu zarządzania ryzykiem oraz metody służące identyfikacji potencjalnych czynników ryzyka. Wynik - prawidłowo przeprowadzona identyfikacja ryzyka powinna obejmować wszystkie płaszczyzny działalności przedsiębiorstwa oraz relacje wiążące je z otoczeniem. W procesie identyfikacji ryzyka powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy jednostki. Kierownik jednostki, nawet najbardziej przewidujący, nie jest w stanie rozpoznać wszystkich potencjalnych zagrożeń. Dlatego dobrą praktyką jest zaangażowanie w proces zarządzania ryzykiem kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, którzy z kolei powinni zadbać o aktywny udział swoich podwładnych. W literaturzeprezentuje się metody i techniki identyfikacji ryzyka, o różnym stopniu skomplikowania i subiektywizmu. Dobór odpowiedniej metody zależy od potrzeb przedsiębiorstwa oraz możliwości ich zastosowania w jednostce gospodarczej. Oryginalność/Wartość - artykuł jest wartościowym opracowaniem ważnego zagadnienia współczesnej rachunkowości. Identyfikacja ryzyka ma kluczowe znaczenie w procesie zarządzania ryzykiem, bowiem ryzyka, które nie zostaną rozpoznane na tym etapie, nie będą brane pod uwagę w dalszych etapach zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The efficiency of the risk management process is dependent on the identification of risk factors. The purpose of this article is to expose the key role of risk identification stage in the overall process of risk management in businesses. Design/Methodology/approach - This article reviews literature sources presenting the essence of risk definitions and risk management phase of the process and methods to identify potential risk factors. Findings - A properly conducted risk identification should include all levels of the business activities and relationships binding them with the environment. The process of risk identification should be open to all employees of the individual. Head of unit, even the most prescient, it is not able to identify all potential hazards. Therefore, a good practice is to engage in the risk management process of each organizational unit managers, who in turn should ensure the active participation of his subordinates. The literature presents the methods and techniques of risk identification, with varying degrees of complexity and subjectivity. The choice of the appropriate method depends on the needs of the company and the possibility of their application in the enterprise. Originality/value - This article is valuable to develop the important issues of modern accounting. Risk identification is crucial in the process of risk management, as the risks that have been identified at this stage will not be taken into account in the further stages of risk management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielawska A. (2006), Finanse zagraniczne MSP. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (2004), Enterprise Risk Management - Integrated Framework. Executive Summary.
 3. Czerwiński K. (2004), Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa.
 4. Czerwiński K., Grocholski H. (2003), Podstawy audytu wewnętrznego, Wydawnictwo Link, Szczecin.
 5. Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Jajuga K. (2009), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 7. Kaczmarek T.T. (2002), Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym, ODDK, Gdańsk.
 8. Kaczmarek T.T. (2006), Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 9. Kiziukiewicz T. (2012), Rachunek decyzyjny w warunkach ryzyka, w: Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław.
 10. Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem, Dz. Urz. Min. Fin. 2012, poz. 56.
 11. Kufel T. (2007), Ryzyko i jego analiza na potrzeby audytu wewnętrznego, w: Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 12. Makarowski R. (2008), Granice ryzyka. Paradygmat psychologiczny, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 13. McNamee D. (2004), Oszacowanie ryzyka w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 14. Ministerstwo Finansów (2004/2005), Zarządzanie ryzykiem. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Warszawa.
 15. Nahotko S. (2001), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 16. Penc J. (1997), Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 17. Peplak T. (2006), Identyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej. Poznać i oswoić, "Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorców" nr 52.
 18. Pickett K.H.S. (2003), The Internal Auditing Handbook, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 19. Pomarańczowa księga. Zarządzanie ryzykiem - zasady i koncepcje (2004), Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości, Londyn.
 20. Szemraj M. (2007), Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych, "Biuletyn Finanse Publiczne" nr 10.
 21. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem. Podstawowe zagadnienia, PWE, Warszawa.
 22. Winiarska K. (2008), Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa.
 23. Zawadzka Z. (2000), Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu