BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikulska Teresa (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Benchmarking w zarządzaniu kosztami
Benchmarking in Cost Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 309-316, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Benchmarking, Zarządzanie kosztami, Efektywność, Konkurencyjność
Benchmarking, Costs management, Effectiveness, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istotą zarządzania kosztami jest podejmowanie działań, które mają doprowadzić. do redukcji ponoszonych kosztów, głównie przez doskonalenie procesu gospodarczego, a zwłaszcza zwiększenie skuteczności działania i efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. Wykorzystanie benchmarkingu, którego celem jest poprawa rozwią­zań stosowanych w danej jednostce, ocenianych przez pryzmat rozwiązań najlepszych w danej dziedzinie, pozwala na podniesienie efektywności w przedsiębiorstwie oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku. (abstrakt oryginalny)

Taking steps which lead to cost reduction is the essences of cost management, especially through improving the economic process and the effectiveness of the functioning of the company and resource management. The effectiveness and competitiveness of a company can be improved through the use of benchmarking, which aims at the improvement of solutions used in a given organization, by their assessment in comparison to the best solutions in a given field. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowe. PWE, Warszawa 2005.
  2. Gieraszewska G.: Zarządzanie strategiczne. WSPiZ in. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
  3. Jabłoński A., Jabłoński M.: Benchmarking jako metoda wspomagająca wdrożenie Strategicznej Karty wyników. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" nr 10/2005.
  4. Kiziukiewicz T.: Benchmarking, w: Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, red. K. Czubakowska. PWE, Warszawa 2007.
  5. Kowalak R.: Benchmarking w doskonaleniu procesów zachodzących w przedsiębior­stwie, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. Zeszyty Na­ukowe nr 464, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
  6. Kowalak R.: Benchmarking w zarządzaniu kosztami, w: Strategiczne zarządzanie kosz­tami, red. E. Nowak. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  7. Martyniak Z.: Metody organizowania procesów pracy. Warszawa 1996.
  8. Nita B.: Analiza kosztów z zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. E. Nowak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  9. Nita B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
  10. Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz. PWE, Warszawa 2007.
  11. Penc-Pietrzak I.: Analiza .strategiczna, w zarządzaniu firmą. Koncepcja i zastosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2003.
  12. Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2008.
  13. Ziębicki B.: Benchmarking w doskonaleniu organizacji usług użyteczności publicznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007.
  14. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu