BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Jakość informacji na potrzeby analizy decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych
The Quality of Information for Decision Analysis Using Relevant Costs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 451-460, tab., bibliogr. 40 poz.
Keyword
Koszty relewantne, Jakość informacji, Proces podejmowania decyzji, Zarządzanie, Cechy jakościowe
Relevant cost, Information quality, Decision making process, Management, Quality characteristics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Informacja na potrzeby decyzji powinna charakteryzować się określonymi cechami jakościowymi, aby być użyteczną w procesie podejmowania decyzji. Szczególną rolę w procesie tym odgrywają koszty, a w szczególności tak zwane "koszty decyzyjne", do których należą również koszty relewantne. Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań i wymagań odnośnie do jakości informacji w analizie decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Metodologia badania - artykuł napisano na podstawie przeglądu literatury i zastosowano metodę analizy porównawczej. Wynik - w artykule zidentyfikowano uwarunkowania i cechy jakościowe informacji wymagane w analizie decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. Oryginalność/Wartość - w literaturze polskiej brak jest publikacji w zakresie wymagań odnośnie do cech jakościowych informacji kosztowych w analizie decyzyjnej z wykorzystaniem kosztów relewantnych. W artykule również przedstawiono okoliczności, w których koszty relewantne dostarczają lepszych niż inne koszty informacji na potrzeby podejmowania decyzji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the information for the decision should have a certain quality characteristics to be useful in decision-making. A special role in this play costs, in particular the so-called "cost of decision-making", which also include the relevant costs. This article presents the conditions and requirements for the quality of information in the analysis of decision-making with the use of relevant costs. Design/Methodology/approach - the article was written on the basis of literature and comparative analysis method was used. Findings - the article identifies the conditions and characteristics of information required in the analysis of decision-making with the use of material costs. Originality/value - in polish literature there is no publication of the requirements for the quality characteristics of cost information in the analysis of decision-making with the use of relevant costs. The paper also presents the circumstances in which the relevant costs providing better information than other cost for decision making. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 2. Butterwortth J.E. (1972), The accounting system as an information function, "Journal of Accounting Research" Vol. 10, nr 1.
 3. Czekaj J. (2000), Metody zarządzania informacją, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 4. Flakiewicz W. (1978), Systemy informowania kierownictwa. Aspekty semantyczne, Warszawa, PWN.
 5. Flakiewicz W. (2002), Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Feltham G.A. (1968), The value of information, "The Accounting Review" Vol. 43 (40).
 7. Feltham G.A. (1972), Information evaluation, Studies in Accounting Research, "American Accounting Association" (5), Sarasota.
 8. Forlicz S. (2008), Informacja w biznesie, PWE, Warszawa.
 9. Gackowski Z. (1974), Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, WNT, Warszawa.
 10. Gierszewska G., Romanowska M. (1997), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 11. Greenball M.N. (1971), The Predictive-Ability Criterion: Its relevance in Evaluating Accounting Data, Abacus.
 12. Grove H.G, Mock T.J. (1979), Measurement, Accounting and Organizational Information, John Wiley and Sons, Inc., March.
 13. Horngren C.T., Foster G., Datar S.M. (2000), Cost accounting: A Managerial Emphasis, wyd.10, Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River.
 14. Horngren C.T., Sorter G.H. (1963), Asset Recognition and Economic Attributes - the relevant costing approach, "The Accounting Reviev" Vol. 37, nr 3.
 15. Horvath P. (2003), Controlling, Auflag VerlagFranz Vahlen, Munchen.
 16. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i  zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 17. Jiabalvo J. (2010), Managerial Accounting, John Wiley&Sons Inc.
 18. Kiziukiewicz T. (1984), Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania, "Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej" nr 261, "Prace Katedry Rachunkowości" nr 2.
 19. Kolman R. (1973), Ilościowe określenie jakości, PWE, Warszawa.
 20. Kuligowski J.L. (1978), Informacja i świat w którym żyjemy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.
 21. Langefors B. (1980), Infological models and information user views, "Information Systems" Vol. 5.
 22. Micherda B. (1997), Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, ZN Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Monografie.
 23. Mock T.J., Estrin T.L., Vasarhely M.A. (1972), Learning patterns, Decision Approach and Value of Information, "Journal of Accounting Research" Spring.
 24. Motil J. (1972), Digital Systems Fundamentals, MacGraw-Hill.
 25. Nogalski B., Surawski B.M. (2003), Informacja strategiczna i jej rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona. Wybrane problemy teorii i praktyki, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków.
 26. Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 27. Oleński J. (2001), Ekonomika informacji, PWE, Warszawa.
 28. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstw, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa.
 29. Rashad Abdel-khalik A. (1974), The entropy law, accounting data and relevance to decision making, The Accounting Review, April.
 30. Shannon C.E. (1948), A mathematical theory of communication, "The Bell System Technical Journal" Vol. 27.
 31. Sopińska A. (1999), Podstawa informacyjna zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, Wyd. SGH.
 32. Sojak S. (2003), Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń.
 33. Stefanowicz B. (2004), Informacja, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 34. Sterling R.R. (1970), Theory of the Measurement of Enterprise Income, The University Press of Kansas.
 35. Turyna J. (2012), Informacje dla procesów decyzyjnych, w: Decyzyjne systemy zarządzania, red. J. Kisielnicki, J. Turyna, Difin, Warszawa.
 36. Woulters M.J.F. (1993), Relevant cost or full costs. Explaining why managers use capacity cost allocation for short-term decisions, Einhoven University, Einhoven.
 37. Verdaasdonk P.J.A. (1998), Accounting information for operations management decisions, Eindhoven University of Technology, Eindhoven.
 38. Vera-Munoz S.C. (1998), The effects of accounting knowledge and context on the omission of opportunity costs in resource allocation decisions, "The Accounting Review" 73.
 39. Victorovich L.M. (2010), When do Opportunity Costs Count? Vague Opportunity Costs, Project Completion Stage and management Accounting Experience, "Behavioral Research in Accounting. American Accounting Association" Vol. 22, No. 1.
 40. Zimmermann J. (2009), Accounting for decision making and control, McGraw-Hill Irwin, 6 ed.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu