BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mućko Przemysław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Procesy harmonizacji a standaryzacja regulacji rachunkowości
Harmonization and Standardization of Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 317-329, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Harmonizacja, Standaryzacja, Regulacje prawne, Rachunkowość
Harmonisation, Standardization, Legal regulations, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę najważniejszych procesów kształtujących współ­czesną rachunkowość, czyli harmonizacji i standaryzacji. Zaproponowano zmodyfiko­wane ujęcie standaryzacji jako procesu regulowania rachunkowości wyróżniającego się organem stanowiącym regulacje, stopniem wzmocnienie instytucjonalnego, procedurą stanowienia standardów, zakresem tematycznym objętym regulacjami, wyeksplikowaniem ram konceptualnych (założeń koncepcyjnych). (abstrakt oryginalny)

The paper presents the nature of the most influential processes that shapes the contemporary accounting, i.e. harmonization and standardization. It contains a proposition of modification the definition of standardization as an accounting regulation process which is featured by characteristics of regulating body, institutional support, standardmaking procedures, scope, and the explicit conceptual framework. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Acceptance from Foreign Private Issuers of Financial Statements Prepared in Accordance with International Financial Reporting Standards Without Reconciliation to U.S. GAAP. Securities and Excliange Commission 17 CFR parts 210, 230, 239 and 249 [Release nos. 33-8879; 34-57026; International Series Release no. 1306; file no. S7-13-07]. RIN 3235-AJ90. Federal Register / Vol. 73, No. 3 / Friday, January 4, 2008 / Rules and Regulations.
 2. Andrzejewski M., Krasodomska J., Swietla K.: Organizacyjnoprawne instrumenty regu­lacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej w: Perspektyw rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, red. B. Micherda. DI­FIN. Warszawa 2007, s. 39.
 3. Buczkowka A.: Harmonizacja i standaryzacja rachunkowości w Polsce, w: Rachunko­wość we współczesnej gospodarce, red. T. Kiziukiewicz. Zeszyty Naukowe US nr 387, Prace Katedry Rachunkowości nr 24, Szczecin 2005, s. 15-25.
 4. Constitution of the "ASCG - Accounting Standards Committee of Germany" (Yersion dated: 14 April 2008). www.standardscttcr.de.
 5. Czwarta Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EWG) (Dz.U. L 222 z 14 VII 1978, str. 11, ze zm.).
 6. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. Jaruga. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007. IASB/SKwP 2007.
 8. Misińska D.: Harmonizacja rachunkowości, w: Rachunkowość finansowa i podatkowa, red. T. Cebrowska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 119-132.
 9. Mućko P.: Koncepcja zmian w sprawozdawczości finansowej spółek publicznych. Wy­dawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 10. Mućko P.: Przyczyny i zasady budowy standardów dla małych i .średnich jednostek w pracach międzynarodowych organów regulujących rachunkowość, w: Rachunko­wość małych i średnich przedsiębiorstw (Sprawozdawczość finansowa), red. K. Czubakowska, Print Group, Szczecin 2006, s. 56-67.
 11. Mućko P.: Sprawozdawczość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw według projektu Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w: Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. K. Czubakowska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 502, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 11. Szczecin 2008, s. 205-217.
 12. Nowak W.A.: O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa angloamerykańska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji komitetu standardów rachunkowości. (DzU nr 140, poz. 1580 z 2001 r.).
 14. Siódma Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (83/349/EWG) (Dz.Urz. L 193 z 18/07/1983 s. 1 ze zm.).
 15. Słownik języka polskiego, PWN 2008.
 16. Statements of Financial Accounting Concepts 2002/2003 Edition, Accounting Standards as ofJune 1. 2002. John Wiley & Sons, Inc, New York, 2002.
 17. Statuten van de Stichting voor de Jaarverslaggeving (Statut Fundacji ds. Sprawozdaw­czości Rocznej).
 18. Surdykowska S.T.: Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy Zakamycze. Kraków 1999.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694 ze zm.).
 20. Walińska E.: Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników. Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006.
 21. Zabłocka S.: Istota standaryzacji i harmonizacji, w: Rachunkowość międzynarodowa red. L. Bednarski, J. Gierusz. PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu