BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Koszty relewantne w decyzjach cenowych
Relevant Costs in the Pricing Decisions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 331-342, wykr., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Koszty relewantne, Koszty, Decyzje kierownicze, Ceny
Relevant cost, Costs, Management decision, Prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Decyzje cenowe stanowią istotny czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębior­stwa. Cena wpływa bowiem na poziom rentowności sprzedaży produktów, przez co może przyczyniać się do zwiększania zysku przedsiębiorstwa. Kształtowanie cen jest procesem złożonym wymagającym uwzględnienia wielu czynników. Wśród najistot­niejszych z nich wymienia się koszty i popyt. Istotne znaczenie przy opracowywaniu formuł cenowych posiadają koszty relewantne. Celem artykułu jest przedstawienie zakresu wykorzystania różnych kategorii kosz­towych stosowanych w analizie kosztów relewantnych do ustalania i optymalizowania cen na wytwarzane produkty przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Pricing decisions are an important factor of competitive advantage of the compa­ny. Price impacts on the level of profitability of sales. Price formation is a complex process that requires taking into account many factors. Among the most important of these are costs and demand. Of great significance by the prcparation of pricing formulas are relevant costs. The purpose of this article is to present the scope of the various cost categories used in the analysis of relevant costs to determine and optimize prices for manufactured products businesses (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Anthony R.A: Management Accounting, Irvinl964.
 2. Begg D., Fisher S., Dombusch S.: Mikroekonomia. PWE, Warszawa 2007.
 3. Burns J., Scapens W.: Conceptualizing management accounting change: an institutional framework. "Management Accounting Research", No 11, 2000.
 4. Boyns T., Edwards J.R., Emmanuel C: A longitudinal study of the determinants of transfer pricing change. "Management Accounting Research", No 9, 1999.
 5. Clark J.M: Studies in the economics of overhead costs. Chicago Illinois, The University of Chicago Press, nr 11, 1923.
 6. Drury C.: Management Accounting for Business. Thomson, London 2005.
 7. Holmstrom B. Tirole M.: Transfer Pricing and Organizational Form. "Journal of Law, Economics, Organisation", No. 7, 2001.
 8. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza Koncepcje i zastosowanie. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2001.
 9. Lucas M.R.: Pricing decisions and the neoclassical theory of the firm. "Management Accounting Resarch", No. 14, 2003.
 10. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003.
 11. Samuelson W. F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa 1998.
 12. Simon H, Sebastian K.H., Dietl M.: Zarządzanie cenami - sposób na zyski, www.archiwum.IDG.pl.
 13. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza. Dom Organizatora, Toruń 2003.
 14. Verdaasdonk P.J.A.: Accounting Information for Operations Management. Eindhoven University of Technology, Eindhoven.
 15. Zimmerman J.L: Accounting for Decisions Making and Control. Sixth Edition, McGraw-Hill 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu