BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Instrumenty rachunkowości w sterowaniu ryzykiem przedsiębiorstwa
The Role of Accounting Instruments in Managing Company Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 471-479, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Rachunkowość
Risk, Risk management, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa jest procesem obejmującym identyfikację, pomiar, sterowanie i monitorowanie ryzyka. Artykuł dotyczy jednego z tych etapów, a mianowicie sterowania ryzykiem. Cel - głównym celem artykułu jest ukazanie roli wybranych instrumentów rachunkowości w sterowaniu ryzykiem przedsiębiorstwa. Metodologia badania - aby zrealizować cel artykułu przeprowadzono studia literaturowe oraz analizę krajowych i międzynarodowych regulacji z zakresu rachunkowości. Wynik - w artykule zidentyfikowano instrumenty sterowania ryzykiem: zasady prawidłowej rachunkowości (ostrożności i kontynuowania działalności), rezerwy tworzone w rachunkowości na przyszłe zobowiązania i wydatki, rachunkowość zabezpieczeń i sprawozdawczość jednostki gospodarczej (sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności jednostki). Oryginalność/Wartość - zastosowanie wskazanych instrumentów umożliwia zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed ujemnymi skutkami ryzyka, jakim obarczone jest przedsiębiorstwo. (abstrakt oryginalny)

Managing company risk is a process involving identification, measurement, management and monitoring of risk. This paper focuses on one stage of this process, namely risk management. Purpose - the role of selected accounting instruments is presented, as they apply to the task of company risk management. Design/Methodology/Approach - the paper presents a critical analysis of publications as well of polish and international regulations respect to accounting. Findings - the article identified instruments for risk managing: the principles of accounting (prudency and continuity), reserves to cover future obligations and expenses, hedge accounting and reporting (financial and operational). Originality/Value - the use of the above instruments helps manage the negative effects of risk involved in company operation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jajuga K. (2007), Enterprise Risk - Systematization and Emplementation Issues, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Szczecin.
  2. Kalinowski J. (2007), Rezerwy, w: Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, red. E. Walińska, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  3. Lam J.(2003), Enterprise Risk Management, John Wiley and Sons, New Jersey.
  4. Nowak E. (2012), Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa, w: Rachunkowość w  zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa.
  5. Więcław W. (2006), Instrumenty pochodne i działania zabezpieczające, w: Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, red. G.K. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa.
  6. Enterprice Risk Management - Integrated Framework (2004), Committee of Sponsoring Organizations of The Threadway Commission (COSO), London.
  7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011 (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu