BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Świadomość wykonywania zadań controllera : deklaracje dotyczące pracy w controllingu a rzeczywista realizacja zadań z jego zakresu
Controlling Consciousness : Declarations Related to Work in Controlling Versus Real Realization of Tasks of Controlling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 481-497, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Controlling, Badania ankietowe
Controlling, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest analiza świadomości controllingowej. Metodologia badania - artykuł bazuje na badaniach empirycznych wykonanych metodą ankietową. Wynik - stwierdzono, iż nie każda osoba wykonująca zadania controllera jest świadoma tego, że stosuje controlling. Ponadto wykazano, iż wśród osób zajmujących się controllingiem w sposób szczególnie intensywny występują osoby, które nie mają świadomości stosowania controllingu. Stwierdzono także, iż osoby nie wykonujące zadań z zakresu controllingu są świadome, iż controllingu nie stosują. Oryginalność/Wartość - wcześniej w literaturze przedmiotu nie analizowano świadomości stosowania controllingu, prezentowane badania są pierwszymi badaniami na ten temat. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the paper is to analyse controlling consciousness. Design/Methodology/Approach - the paper is based on the empiric research made by questionnaire method. Findings - it was concluded that not all the persons who do the controller's task are aware of the fact that they use controlling. Moreover, it was shown that even in the group of people who do controlling in a very intensive way there are people who are not conscious of the fact that they use controlling. It was also found that people who do not do the controller's tasks are aware of the fact that they do not use controlling. Originality/Value - in the literature the controlling consciousness has not been analyses previously and presented research is the first research that covers the mentioned subject. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kolb B., Whishaw I.Q. (2006), An Introduction to Brain and Behavior, Worth Publishers.
  2. Mudyń K. (2008), Problem tożsamości w kontekście badań nad poczuciem koherencji i ocena realności desygnatów odmiennych typów pojęć, w: W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości, red. D. Jasicka-Kubacka, M. Kuleta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
  3. ^ Mulins L.J. (2007), Management and Organizational Behaviour, Prentice Hall, Financial Times, London.
  4. Nowak M. (2008), Controllingowe wsparcie usprawnienia pracy menedżera oraz optymalizacji jej efektów, "Problemy Zarządzania" 4, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
  5. Nowak M. (2009), Need for Psychology as Supportive Tool for Controlling In Small and Middle-Sized Companies, w: Mittelstandscontrolling 2009, red. V. Linganu, Josef Eul Verlag, Lohmar.
  6. Nowak M. (2007), Rachunkowość, controlling, zarządzanie. Rozważania o relacjach, w: Paradygmaty rachunkowości, red. E. Nowak, Wydawnictwo AE, Wrocław.
  7. Schroeder M.J. (2011), Concept of Information as a Bridge between Mind and Brain, "Information" 2.
  8. Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCain V. (2012), Psychologia. Kluczowe Koncepcje. Struktura i funkcje świadomości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu