BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Propozycje do podmiotowego zakresu obowiązku badania sprawozdania finansowego
Audit of the Financial Statements - Range of the Obligation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 523-532, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Rachunkowość, Badanie sprawozdań finansowych, Audyt, Rewizja finansowa
Accounting, Audit of financial statement, Audit, Auditing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest ocena zasadności ustawowego narzucania obowiązku badania sprawozdania finansowego dla różnych grup podmiotów gospodarujących. Metodologia badania - do osiągnięcia celu artykułu posłużono się metodą analizy i krytyki piśmiennictwa. Wynik - autor wnioskuje odejście od ustawowego obowiązku badania sprawozdania finansowego dla jednostek innych, niż spółki zainteresowania publicznego oraz podmiotów, które dysponują środkami publicznymi. Oryginalność/Wartość - artykuł stanowi głos w dyskusji o zakresie państwowych regulacji dotyczących stosunków gospodarczych, w szczególności w odniesieniu do funkcjonowania systemu rachunkowości, oraz o pożądanych zmianach w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

Purpose - article is an attempt to assess the validity of the obligation for financial statement audit for different kinds of entities. Design/Methodology/approach - to achieve the objective of the article was used primarily by analysis and critique of the literature. Findings - author proposes a departure from the statutory audit requirement for entities other than the following: public interest companies and entities that have public funds. Originality/value - the article is the discussion of the state regulation of economic relations, in particular with regard to the functioning of the accounting system, and the desired change in this area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski M. (2012), Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 2. Audyt sprawozdań finansowych (2010), red. W. Gabrusewicz, PWE, Warszawa.
 3. Brzezin W. (2006), Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa.
 4. Cieślak M. (2011), Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Gabrusewicz W., Remlein M. (2007), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 6. Gackowska W. (2010), Badanie sprawozdania finansowego: zasady współpracy z biegłym rewidentem, Infor, Warszawa.
 7. Grygutis K., Pietrowski W. (2010), Rewizja finansowa jako potwierdzenie wiarygodności sprawozdawczości finansowej, w: Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym: X Doroczna Konferencja Auditingu KIBR, red. E. Żyżelewicz. KIBR, Warszawa.
 8. Helin A. (2012), Dylemat biegłego rewidenta, "Rzeczpospolita" 05-10-2012.
 9. Hołda A. (2004), Rewizja finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Karmańska A (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa.
 11. Koper A. (2012a), Audytorzy rzadko widzą problemy jako pierwsi, "Parkiet" 27-09-2012.
 12. Koper A. (2012b), E&Y wraca na szczyt. Ranking audytorów, "Rzeczpospolita" 27-02-2012.
 13. Kosikowski C. (2003), Przedsiębiorca w prawie polskim na tle prawa europejskiego, LexisNexis, Warszawa 2003.
 14. Krzywda D. (2003), Istota i znaczenie rewizji finansowej w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 15. Kuc B.R. (2006), Kontrola w systemie zarządzania, Wydawnictwo PTM, Warszawa.
 16. Kutera M., Hołda A., Surdykowski S.T. (2006), Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 17. Martyniuk T. (2011), Badanie sprawozdań sektora MSP, w: Rewizja finansowa w warunkach nadzoru publicznego: XI Doroczna Konferencja Auditingu KIBR, red. E. Żyżelewicz, KIBR, Warszawa.
 18. Marzec J. (2002), Badanie sprawozdań finansowych, PTE, Warszawa.
 19. Messner Z. (2004), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 20. Micherda B. (2010), Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej, w: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 21. Moczydłowska W. (2012), Możemy ostrzec przed kryzysem w firmie - rozmowa z A. Kęsikiem, prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, "Rzeczpospolita" 24-01-2012.
 22. MSRF 200 - Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzenie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (2009), w: Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, IFAC, 2009.
 23. Nowak W.A. (2007), Podmioty sprawozdawczości finansowej oraz adresaci i jakość sprawozdań finansowych w świetle wybranych ram konceptualnych, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, red. B. Micherda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 24. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
 25. Pfaff J. (2008), Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 26. Prawne podstawy przedsiębiorczości (2009), red. P. Horosz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 27. Prawo konstytucyjne (2011), red. Z. Witkowski, TNOiK, Toruń 2011.
 28. Stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie jakości sprawozdań finansowych (2001), "Rachunkowość-Audytor" nr 1/2001.
 29. Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 30. Strzyczkowski K. (2009), Prawo gospodarcze publiczne, LexisNexis, Warszawa.
 31. Turyna J. (2008), Rachunkowość finansowa, C.H.Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu