BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chojnowski Łukasz (Uniwersytet Szczeciński), Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Stosowanie wartości szacunkowych w sprawozdaniach finansowych w warunkach kryzysu a możliwość ich weryfikacji przez biegłego rewidenta
Use of Estimates in the Financial Statements Under Crisis and the Possibility of Verification
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 533-542, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sprawozdanie finansowe, Rewizja finansowa, Rachunkowość
Financial statements, Auditing, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - ocena zakresu informacji o wartościach szacunkowych w raporcie z badania sprawozdań finansowych. Metodologia badania - głównymi metodami badawczymi są studia literaturowe i analiza przypadku. Pierwsze dwie części tekstu zostały uporządkowane zgodnie z podejściem dedukcyjnym, natomiast część empiryczna ma charakter dedukcyjno-indukcyjny. Wynik - efektem rozważań jest stwierdzenie o możliwości weryfikacji wartości szacunkowych przez biegłych rewidentów, przy jednoczesnym braku informacji o oszacowaniach w raporcie z badań. Oryginalność/Wartość - propozycja poszerzenia raportu z badania sprawozdań finansowych o informację na temat najważniejszych wartości szacunkowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - assessment of the extent of information about estimates in the audit report. Design/Methodology/approach - main research methods were literature studies and case studies. Two first parts of the text were ordered according to the deductive attempt, however the empirical part has deductive-inductive character. Findings - an effect of deliberations is stating about the possibility of verification of estimates by auditors, at the lack of information about the estimates in the audit report. Originality/value - proposal to add statements information about the most important estimates in the audit report. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gut B. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa.
  2. Hass-Symotiuk M., Mućko P. (2005), Subiektywne oceny w sprawozdaniu finansowym sporządzonym według MSSF, w: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, red. B. Micherda, Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, Kraków.
  3. Micherda B. (2010), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Difin,Warszawa.
  4. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 540: Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień.
  5. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej nr 620: Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta.
  6. Rakowska M. (2012), Coraz więcej korupcji w biznesie. Polska wyróżnia się... na niekorzyść, strona internetowa dziennika "Polska The Times", http://www.polskatimes.pl/artykul/582093,coraz-wiecej-korupcji-w-biznesie-polska- wyroznia-sie-na,id,t.html?cookie=1 (25.02.2013).
  7. Rybiński K. (2010), Kolejna fala kryzysu?, strona internetowa "Wprost", http://www.wprost.pl/ar/200811/Kolejna -fala- kryzysu/?pg=0 (28.02.2013).
  8. Uchwała nr 6/12 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7, DzUrz Min. Fin. poz. 34, pkt II.12.
  9. Wąsowski W. (2010), Kreatywna rachunkowość fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu