BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głębocka Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Użyteczność decyzyjna informacji dodatkowej - wybrane problemy
The Usefulness of the Notes in the Decision- Making Process- Selected Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 543-555, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Interesariusze, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Accounting, Financial statements, Stakeholders, International Accounting Standards (IAS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Informacja dodatkowa stanowi integralną i opisową część sprawozdania finansowego. Jej celem jest poszerzenie i omówienie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Informacje zawarte w informacji dodatkowej często posiadają istotne znaczenie dla użytkowników sprawozdań finansowych, którzy na ich podstawie podejmują decyzje ekonomiczne. Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdań finansowych zmieniają się. Żądają oni informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji ekonomicznych, a które nie są ujęte w głównym sprawozdaniu finansowym. W artykule przedstawiono wybrane problemy dotyczące użyteczności informacji ujawnianych w informacji dodatkowej w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych. Cel - prezentacja wpływu treści informacji dodatkowej na użyteczność decyzyjną sprawozdania finansowego. Metodologia badań - analiza regulacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wynik - identyfikacja i opis danych ujawnianych w informacji dodatkowej, które mogą wpływać na decyzje podejmowane przez użytkowników sprawozdań finansowych. (abstrakt oryginalny)

The notes are an integral and descriptive part of the financial statements. The purpose of the notes is to enhance the information content of financial statements. The notes may often contain information important for the financial statement users for the decision making. Nowadays, the financial statements users' need for information are changing. They need efficient and relevant to decisions information presented out of main financial statement. The article presents selected problems concerned utility of notes in the decision making process. Purpose - the main purpose of this article is to assess the usefulness of the notes in the decision-making process. Design/methodology/approach - study of literature and an analysis of the accounting regulation, mainly IAS No 1. Finding - identification and description of the data disclosed in the notes, which may affect decisions made by the users of the financial statements. Originality/value - is not a new approach. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak M. (2010), Analiza sprawozdań finansowych. Zrozumieć sprawozdanie polskie, MSSF, US GAAP, t. 1. C.H. Beck, Warszawa.
 2. Marcinkowska M. (2004), Roczny Raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Mech C. (2012), Uwzględnienie czynników pozafinansowych istotnym elementem redukcji ryzyka inwestycyjnego, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza wiedzy/publikacje (21.02.2012).
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 5. Olchowicz I., Tłaczała A. (2009), Sprawozdawczość finansowa według krajowych i  międzynarodowych standardów, Vademecum Rachunkowości, wyd. II, Difin, Warszawa.
 6. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF (2011), red. J. Pfaff, Zb. Messner, PWN, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 475/2012 z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 1) oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 19.
 8. Rybicki P. (2004), Analiza finansowa w oparciu o informację dodatkową, DiFin, Warszawa.
 9. Schweitzer M. (2001), Ambiwalencja teorii rachunkowości: wartość dla akcjonariusza czy wartość dla interesariusza, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 6 (62), SKwP, Warszawa.
 10. Siewierska J., Kołosowski M. (2010), Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o  rachunkowości. Wycena, prezentacja, ujawnianie. ODDK, Gdańsk.
 11. Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej spra-wozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 13. Wędzki D. (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 1, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu