BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kumor Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Sprawozdawczość finansowa w warunkach globalizacji
Financial Reporting in Globalization Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 557-568, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Informacja, Standaryzacja, Globalizacja
Accounting, Financial statements, Information, Standardization, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest pokazanie zmian modelu sprawozdawczości finansowej, na skutek przemian zachodzących w gospodarce w warunkach globalizacji. Metodologia badania - powyższy cel zostanie zrealizowany w oparciu o studia literaturowe, analizę regulacji prawnych i praktycznych rozwiązań stosowanych w podmiotach funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej. Wynik - w artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu proces globalizacji wpływa na prezentację modelu sprawozdawczości finansowej i jak się to przekłada na użyteczność sprawozdania finansowego dla jego odbiorców. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the paper is to present the changes in the financial reporting model. The changes in the model of financial reporting are required in the context of globalization process in world economy. Design/Methodology/Approach - the main method used in the paper is the literature studies, analysis of legislation and practical solutions used in companies operating in a market economy. Findings - the paper indicates potential influences of globalization in accepted form of financials reporting connected with usefulness of financial information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak M. (2010), Analiza sprawozdań finansowych, t. 1, C.H. BECK, Warszawa.
 2. Buk H. (2007), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jako narzędzie celowego kreowania informacji gospodarczej, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. J. Turyna, W. Szczęsny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 3. Czajor A., Czajor P., Gad J., Frendzel M., Walińska E., Wencel A. (2010), Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych regulacji rachunkowości - wybrane zagadnienia, w: Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ABC a Wolter s Kluwer business, Warszawa.
 4. Drumlak U. (2009), Wpływ globalizacji na wymagania wobec rachunkowości, w: Zasoby i  procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 5. Gierusz J. (2009), Sprawozdanie finansowe według projektu IASB i FASB a wyzwania współczesnej rachunkowości, w: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, red. H. Buk, A.M. Kostur, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 6. Gmytrasiewicz M. (2007), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jako narzędzie celowego kreowania informacji gospodarczej, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. J. Turyna, W. Szczęsny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 7. Ignatowski R. (2012), Światowa harmonizacja rachunkowości w perspektywie teoretyczne, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 67(123), SKwP, Warszawa.
 8. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, w: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z  dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z późn. zm.
 9. Sawicka B., Żurek A. ( 2007), Zastosowanie MSR/MSF w polskich firmach - różna jakość otrzymywanych sprawozdań finansowych, w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, red. J. Turyna, W. Szczęsny, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 10. Śnieżek E., (2007), Rachunek przepływów pieniężnych, ODDK, Gdańsk.
 11. Śnieżek E., Wiatr M. (2011), Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 12. Śnieżek E., Wiatr M., (2011), Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 13. Świderska G.K. (2009), Od teorii dynamicznego bilansu do modelu sprawozdawczości finansowej według IASB i FASB, w: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, red. H. Buk, A.M. Kostur, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 14. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej. Wolters Kluwer business, Warszawa.
 16. Walińska E., Bek-Gaik B. (2011), Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 62(118), SKwP, Warszawa.
 17. Założenia Koncepcyjne (2011), w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011, Wydawnictwo SKwP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu