BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Sprawozdanie finansowe MŚP w regulacjach międzynarodowych
Financial Statement of SMES In International Accounting Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 569-580, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Accounting, Financial statements, Small business, International Financial Reporting Standard
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - przedstawienie i porównanie podejścia do rachunkowości, a przede wszystkim sprawozdawczości finansowej, jednostek sektora małych i średnich przedsiębiorstw z uwzględnieniem zapisów wynikających z M SSF d la M ŚP i r ozwiązań proponowanych przez Unię Europejską. Metodologia badania - analiza aktów prawnych oraz literatury przedmiotu. Wynik - ciała stanowiące standardy rachunkowości dążą do ograniczenia obowiązków sprawozdawczych, ciążących na małych i średnich przedsiębiorstwach. Szczególnie widoczne jest to w działaniach Unii Europejskiej, która wprowadziła do Czwartej Dyrektywy kategorię mikro podmiotów i planuje dalsze ograniczenia obowiązków w zakresie rachunkowości dla grupy małych jednostek gospodarczych. Również RMSR zamierza wyselekcjonować z rozwiązań opisanych w MSSF dla MŚP te, które będą dotyczyły mikro podmiotów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation and comparison of attempt to financial reporting of SMEs based on IFRS for SMEs and EU solutions. Design/Methodology/approach - method of analysis of literature and accounting standard was used. Findings - accounting standards setters bodies try to limit reporting duties of SMEs. Especially EU has undertaken a lot of activities to achieve this goal. The category of micro entities has been introduced to the Fourth Directive. UE plans to adopt a new accounting Directive with more favourable solutions for SMEs. Also IASB is going to select some solutions presented in IRFS for SMEs which will be implemented by the micro - sized entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czaja-Cieszyńska H. (2012), Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, CEDEWU.PL, Warszawa.
 2. Czwarta Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EWG).
 3. Dadacz J. (2012), Kompleksowa zmiana ustawy o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 9.
 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2012/6/UE z dnia 14 marca 2012 r. dotycząca zmiany dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do mikropodmiotów.
 5. http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/sme_accounting/review_directives/index_en.htm.
 6. http://www.ifrs.org/IFRS-for SMEs/Pages/Guidancemicrosizedentities.aspx.
 7. IFRS for SMEs Update, http://www.ifrs.org/IFRS-for-SMEs/Pages/Update.aspx.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2011 (2011), SKwP, Warszawa.
 9. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (2011), SKwP, Warszawa.
 10. Nowak W.A. (2012), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, czyli MSSF dla MSJ, i jego implementacja, w: Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek, red. W.A. Nowak, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 11. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek COM(2011) 684 final - 2011/0308 (COD), z 29 marca 2012 r.
 12. Siódma Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1983 r. wydana na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (83/349/EWG).
 13. Stachniak A. (2012), Projekt nowej dyrektywy UE o rachunkowości, "Rachunkowość" nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu