BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wilczyńska Małgorzata (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Title
Podatek dochodowy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej
Income Tax in the Context of Information Provided in Consolidated Statements
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 595-604, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Konsolidacja sprawozdań finansowych, Konsolidacja przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia, Grupa kapitałowa, Podatek dochodowy od osób prawnych
Accounting, Consolidation of financial statements, Consolidation of companies, Mergers and acquisitions, Capital group, Corporate income tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
W warunkach globalizacji coraz bardziej istotne staje się łączenie jednostek gospodarczych w struktury kapitałowe, zakupowe itp. Motywy łączenia podmiotów gospodarczych są różne i zależą między innymi od wielkości jednostki gospodarczej, rodzaju prowadzonej działalności. Łączenie jednostek powoduje konieczność sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego. Konsolidowanie sprawozdań finansowych należy do jednych z najtrudniejszych zagadnień w rachunkowości. Ukazanie sytuacji w grupie kapitałowej jest cenną informacją dla użytkowników skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Cel - celem artykułu jest analiza informacji prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej. Metodologia badania - metodą badawczą jest metoda analizy, obserwacje praktyki, studia literatury. Wynik - wynikiem przeprowadzonej analizy jest wskazanie zalet skonsolidowanego sprawozdania i zachęcenie do jego sporządzania. Oryginalność/Wartość - oryginalną wartością artykułu jest prezentacja cennych informacji o jakości takiego sprawozdania jak, prezentacja podatku dochodowego, podatku dochodowego odroczonego i efektywnego podatku. (abstrakt oryginalny)

In the circumstances of globalisation, issues concerning economic entities joining together to form capital structures are constantly gaining in significance. Motives for economic entities to join together vary and depend on, among other things, the size of the economic entity, type of activity conducted or the manner in which the corporate group is created. Presentation of the situation in a corporate group constitutes valuable source of information for users of consolidated financial statements. Issues related to income tax are of particular significance. The effective rate of taxation of the financial result of a corporate group differs from the statutory rate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gierusz A., Gierusz M. (2012), Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF, ODDK, Gdańsk.
 2. Helin A. (2009), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych, ODDK, Gdańsk.
 3. Kalwat T. (2004), Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną. Poradnik praktyczny, Difin.
 4. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007 (2007), t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 5. Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław.
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, DzU nr 169, poz. 1327.
 7. Sikacz H. (2011), Ocena sytuacji finansowej operacyjnych grup kapitałowych, WoltersKluwer, Warszawa.
 8. Uchwała Nr 7/10 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego krajowego standardu rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy", Dz. Urz. Min. Fin. nr 7, poz. 31.
 9. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011, nr 74, poz. 397.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 11. Zarządzanie w grupach kapitałowych (2004), red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu