BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Model Du Pont jako narzędzie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
Du Pont Model as a Tool of Finances Management in Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 81-89, rys.,bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie finansami, Przedsiębiorstwo
Financial management, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Model Du Pont powinien służyć syntetycznej ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W ten sposób staje się źródłem: •oceny bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa w porównaniu z okresami poprzednimi, •tworzenia przyszłej działalności z punktu widzenia stawianych prognoz, co do stanu finansowego przedsiębiorstwa na następne lata. (abstrakt oryginalny)

Du Pont model is dedicated to synthetic evaluarion of enterprise economic actiyides. In this manner it becomes a source of: • currentevaluafionofeconomic actiyides incompare with previousperiods,creating of the futurę actiyities on the perspectiye ofpredicdons connecting with enterprise's financial status for ftiture years. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 1999
  2. Czekaj J., Dresler Z.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. PWN, Warszawa 1998.
  3. Krajewski M.: Modeł Du Ponta jako narzędzie syntetycznej oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Red. J. Żurek. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
  4. Krajewski M.: Narzędzie dla analityków. "Bank" nr 3, Warszawa 1998.
  5. Znaniecka K.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny, Warszawa 1995.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu