BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysłocka Elżbieta (Politechnika Częstochowska)
Title
Rola informacji i sprawozdawczości finansowej w ocenie ryzyka inwestycyjnego
The Role of Information and Financial Reporting in the Assessment of Investment Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 605-614, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Audyt, Ryzyko inwestycyjne
Accounting, Financial statements, Audit, Investment risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem niniejszej pracy jest wskazanie, że sprawozdawczość finansowa i ujawnianie są to potencjalnie ważne narzędzia zarządzania i porozumiewania się zarządzających z inwestorami zewnętrznymi. W pracy wskazano również na rolę sprawozdań i decyzji kierowników dotyczących ujawniania informacji na rynkach kapitałowych oraz zidentyfikowano kluczowe pytania badawcze. Metodologia badania - metody zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, nieodłącznie związanym z lokowaniem kapitałów, są wyjaśniane poprzez odniesienie do literatury. Następnie wykorzystano zarówno badania prowadzone w środowisku akademickim, jak i badania korelacji wyników publikowanych w raportach spółek giełdowych ze zmianami cen akcji. Wynik - przeprowadzone badania wygenerowały szereg przydatnych spostrzeżeń. Zidentyfikowano wiele podstawowych pytań, które pozostają bez odpowiedzi w środowisku gospodarczym, postawiono nowe pytania oraz tematy badań naukowych. Oryginalność/Wartość - artykuł opiera się na obecnym stanie badań, podsumowując go i uzupełniając. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this paper is to demonstrate that the financial reporting and disclosure are potentially important tools for the management and communication between managers and external investors. The study also points out the role of the reports and decisions of managers related to the disclosure into capital markets and last but not least, identifies key research questions. Design/Methodology/approach - methods of investment risk management inherent to capital investments are explained by reference to the literature. Moreover, both research in academic environment as well as study on the correlation between the results published in reports of the listed companies and changes in their stock prices are examined. Findings - the conducted studies have generated a number of useful insights. Several fundamental questions have been identified which remain unanswered in the economic environment, new questions and research topics have also been raised. Originality/value - this article is based on the present state of research, summarizing and supplementing it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akerlof G.A. (1970), The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "The Quarterly Journal of Economics"vol. 84, No. 3.
 2. Armstrong C.S., Guay W.R., Weber J.P. (2010), The role of information and financial reporting in corporate governance and debt contracting, "Journal of Accounting and Economics" Vol. 50, Issues 2-3.
 3. Beyer A., Cohen D.A., Lys T.Z., Walther B.R. (2010), The financial reporting environment: Review of the recent literature, "Journal of Accounting and Economics" Vol. 50, Issues 2-3, December.
 4. Brav A.P., Harvey C.R., Graham J.R., Michaely R. (2005), Payout Policy in the 21th Century: The Data, "John-son School Research Paper Series" nr 29-06.
 5. Bushman R.M.; Smith, A.J. (2001), Financial accounting information and corporate governance, "Journal of Accounting and Economics" Vol. 32, Issue 1-3.
 6. Graham J.R., Harvey C.R., Rajgopal S. (2005), The economic implications of corporate financial reporting, "Journal of Accounting and Economics" Vol. 40, Issues 1-3, December.
 7. Healy P., Palepu K. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, "Journal of Accounting and Economics" September 2001.
 8. Kutera M., Surdykowska S.T. (2009), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 9. Lintner J. (1956), Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings, and taxes, "American Economic Review" 46.
 10. Szułdrzyński K., Urban P., Rówiński P., Masny J., Jędrkowiak M. (2009), Ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrole wewnętrzne. Nowe regulacje i oczekiwania rynku - czy jesteśmy przygotowani? http://www.seg.org.pl/_upload/Lad%20korporacyjny,%20zarzadzanie %20ryzykiem%20i%20kontrole%20wewnetrzne.pdf
 11. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
 12. Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu