BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kudła Janusz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Zyski zagrożone jako metoda oceny wymaganej rentowności kapitału w średnich przedsiębiorstwach
Earning at Risk as a Mean to Reyaluation of Demanded Roe in Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 91-102, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Zysk, Rentowność kapitału własnego
Enterprises, Profit, Return on equity (ROE)
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sposobu określenia wymaganej rentowności w przedsiębiorstwach średniej wielkości, ze szczególnym uwzględnieniem ponoszonego ryzyka. Dla¬tego zastosowana została metoda zysków zagrożonych (earnings at risk - EaR) do danych finansowych przedsiębiorstw średniej wielkości z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W dwu¬stopniowej procedurze oszacowane zostały /3-ty spółek, przy wykorzystaniu ogólnego modelu kształtowania stóp zwrotu z akcji i współczynników zmienności zysków oraz przychodów ze sprzedaży za 2006 rok. Pozwoliło to na wyliczenie średniookresowego wymaganego poziomu rentowności i rentowności zagrożonej. Wielkości te mogą być wykorzystane do ustalenia celów operacyjnych dla za¬rządów oraz oszacowania ryzyka utrzymania zysków jakie osiąga dane przedsiębiorstwo. Wyniki analizy wskazują, że zmienność zysków nie wpływa na wymaganą rentowność a tylko w ograniczonym stopniu wpływa na nią zmienność przychodów ze sprzedaży. Jednocześnie rezultaty okazały się bardzo wrażliwe na wybór indeksu giełdowego, mierzącego zwrot uzyskiwany na rynku. Prawdopodobnie jest to efekt silnej segmentacji rynku jaka nastąpiła w 2006 roku i dotknęła małe oraz średnie spółki giełdowe. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to present Iramework for evaluating expected retum on equity in medium enterprises with special attention to risk consideration. Particularly, we focus on the imple-mentations of eamings at risk (EaR) applied to medium-size enterprises from Warsaw Stock Exchan-ge. Dur econometric model evaluates in two-step procedurę the /3-s values using generał model of mar¬ket retums from 2006 and coefficients of yariation calculated on gains and reyenues respectiyely.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Best P.: Wartość narażona na ryzyko : obliczanie i wdrażanie modelu VAR. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
  2. Cable J., Holland K.: Modelling normal returns in event studies: a model-selection approach and pilot study. "The Joumal of Finance", 1999, t. 5.
  3. Dane firaiy Credit Suisse o rentowności inwestycji w ostatnich 10 latach http://pl.cseim.com/pl/performance/figures.asp?TopicID=756.
  4. Dane o notowaniach spółek giełdowych z serwisu Money.pl http://www.money.pl/gielda/archiwum/ spolki/.
  5. Matten C: Zarządzanie kapitałem bankowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  6. Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  7. Wyniki finansowe spółek giełdowych, wersja 15.40 - grudzień 2007, serwis Notoria
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu