BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buk Halina (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Kwalifikacja kosztów uzasadnionych w energetyce
Reasonable Costs Identification in the Energetics Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 283-292, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Koszty, Ceny energii
Accounting, Costs, Energy prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - charakterystyka kosztów uzasadnionych w przedsiębiorstwie energetycznym w świetle obowiązującego w Polsce prawa energetycznego. Wykazanie, że kwalifikacja kosztów uzasadnionych w branży energetycznej wykracza poza ich powszechne rozumienie z punktu widzenia ustalania wyniku finansowego jednostki. Metodologia badania - krytyczna analiza obowiązujących regulacji prawnych w zakresie konstrukcji cen sprzedaży usługi dystrybucyjnej i sprzedaży energii elektrycznej z punktu widzenia proefektywnościowych zachowań przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Wynik - identyfikacja uznawanych przez regulacje prawne kosztów uzasadnionych przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej i obrotem energii elektrycznej, znajdujących odzwierciedlenie w taryfach energii elektrycznej. Oryginalność/Wartość - wiedza o determinantach wyniku finansowego przedsiębiorstw energetycznych w Polsce, zwłaszcza w zakresie kosztów działalności, jest w znikomym zakresie upowszechniona. Upowszechnianie tej wiedzy może przyczynić się do odpowiedniej reakcji środowiska ekonomistów na politykę cen energii, a w dalszej mierze na konkurencyjność polskiej gospodarki. Należy podkreślić, że w zakres kwalifikowanych kosztów dla ustalenia cen energii wchodzą nie tylko koszty poniesione, ale także koszty antycypowane. Nadto, w akceptowanych przez stosowne regulacje prawne kosztach uzasadnionych powiela się strukturę kosztów z poprzednich okresów, a więc uwzględniającą dotychczasowe zasoby, niekoniecznie efektywnie wykorzystywane. (abstrakt oryginalny)

Purpose - reasonable cost characterisation in energy entities due to polish energy law. The aim is to show, that costs identification goes beyond typical interpretation for account of the profit. Design/Methodology/Approach - critical analysis polish law due to prices construction of the products and goods, from point of view effectively behaviour of the energy companies. Findings - identification of the costs in distribution and trade companies which are qualification for reasonable by polish law, and there are account in the prices of products and goods. Originality/Value - knowledge about determinants of profit energy companies in Poland, especially about costs, is very low. Popularization this knowledge can influence for reaction of economists on prices energy politics and for competitiveness polish economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Krzemińska D. (2000), Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
  2. Michalski D. (2012), Ryzyko finansowe w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała.
  3. Michalski D., Krysta B., Lelątko P. (2004), Zarządzanie ryzykiem na rynku energii elektrycznej, Instytut Doskonalenia Wiedzy o Rynku Energii, Warszawa.
  4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, tj. DzU 2012, poz. 1059.
  5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w  związku z przedterminowym rozwiązaniem długoterminowych umów sprzedaży mocy i energii elektrycznej, DzU 2007, nr 130, poz. 905, z późn. zm.
  6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, DzU 2007, nr 93, poz. 623, z późn. zm.
  7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, DzU 2011, nr 189, poz. 1126.
  8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, DzU 2012, poz. 535.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu