BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Majątek jako kluczowy parametr przy ocenie zdolności upadłościowej 137
The Property as the Crucial Parameter at the Eyaluation of Premises of the Bankruptcy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 127-138, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Majątek przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa
Business assets, Enterprise bankruptcy
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawione są rozważania na temat zakresu pojęciowego i metod szacowania war¬tości majątku przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością. Sformułowane uwagi i komentarze mogą być wykorzystane przez prawników i praktyków gospodarczych przy ustalaniu wystąpienia przesłanki upa¬dłości w postaci nadmiernego zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

Deliberations about the conceptual scope and methods of estimating the value of enterprise threatened with the bankruptcy are presented in the article. Remarks and commentaries formulated in the article can be used by lawyers and economic practitioners at examining conditions bankruptcies in the form of the exaggerated debt.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Altrnari E.I., Hotchkiss E.: Trudności finansowe a upadłość firm. CeDeWu, Warszawa 2007. .
 2. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2002.
 3. Grabowska A.: Kontakty z klientami to majątek przedsiębiorstwa. "Rzeczpospolita" z 6. U.2007.
 4. Gurgul S.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. C.H.Beck, Warszawa 2004.
 5. Hołda A.: Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych. AE w Krakowie, Kraków 2006.
 6. Jaki A.: Wycena przedsiębiorstwa. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Kamela-Sowińska A.: Wycena przedsiębiorstw i ich mienia. Wyd. Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2006.
 8. Klimas M.:Podręczna encyklopedia rachunkowości.Poltex, Warszawa 2QQQ.
 9. Malinowska U.: Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich. Difin, Warszawa 200.
 10. Mała encyklopedia rachunkowości. Red. S.Skrzywan.PWE, Warszawa 191 .
 11. Metody wyceny spółki. Red. M. Panfil, A. Szablewski. Poltex, Warszawa 2006.
 12. Myddelton D.: Rachunkowość i decyzje finansowe. PWE, Warszawa 1997.
 13. Nowara W, Szarzeć K.: Przestępstwa gospodarcze jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw. W: Za¬grożenie upadłością. Red. K. Kuciński, E. Mączyńska. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Wyd. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005.
 14. Petraniuk J.: Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i naprawczym. "Przegląd Prawa Handlowego" 2003/12/17, t. 2.
 15. Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Red. D. Zienkiewicz. C.H.Beck, Warszawa 2004.
 16. Prusak B.: Zniekształcenie rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstw wskutek prowadzenia agresywnej księgowości. W: Red. H. Różańska, Prace naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2003.
 17. System prawa cywiłnego, t. 1. Cześć ogółna. Red. S. Grzybowski. Ossolineum, Wrocław 1985.
 18. Świeboda Z.: Komentarz do prawa upadłościowego i prawa o postępowaniu układowym. Wydawnic¬two Prawnicze sp. z o.o.. Warszawa 1999.
 19. Z. Gordon, J. Łopuski, M. Nestorowicz, K. Piasecki, A. RembeUński, L. Stecki, J. Winiarz: Kodeks cywilny z komentarzem, X. 1. Warszawa 1989.
 20. Zarzecki D.: Metody wyceny przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warsza¬wa 1999.
 21. Zimmerman P.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. C.H.Beck, Warszawa 2007.
 22. Dzienniki ustaw DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.-Kodeks cywilny.
 23. DzU 1994, nr 121, poz. 591 z późn. zm.-Ustawa o rachunkowości.
 24. Dz U 2003, nr 60, poz. 535 z późn. zm. - Prawo upadłościowe i naprawcze.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu