BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niemiec Andrzej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Przegląd i ocena metod tworzenia systemu kluczowych indykatorów osiągnięć
Reyiew and Yaluation of Key Performance Indicators System Creations Methods
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 151-163, rys.,tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Metodologia badań
Research methodology
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja metod tworzenia systemu KPIs. W artykule przedstawiono takie metody jak macierz selekcji KPIs, analiza podobieństwa, podejście od zasobów, mapa wartości i analiza korelacji. Dodatkowo zaprezentowano wady i zalety każdej z metod. W podsumowaniu wskazano również na szczególną użyteczność podejścia od zasobów i mapy wartości, jako głównych metod. Pozostałe metody zakwalifikowano do metod uzupełniających, służących redukcji grupy KPIs(abstrakt oryginalny)

The aim of this article was to present key performance indicators system creations methods, such as: KPIs selection matrix, affmity analysis, Resource Based View, Yalue Map, correlation analysis. Additionally there were shown some advantages and disadvantages of each method. In recapitulation was usefulness of Resource Based Yiew and Yalue Map indicated. Other methods was classified as a supplement methods for KPIs reduction.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bauer K.: Key Performance Indicators: Taming the Metrics Chaos. DM Rewiev, Jan. 2005.
 2. Bauer K.: KPIs - The Metrics That Drive Performance Measurement. DM Review, September 2004.
 3. BdMSiY..: KPIs Reduction: The Correlation Way DM Review, Feb. 2005
 4. Day G.S.: The Capabilities of Market-Driven Organizations. "Journal of Marketing" 1994, nr 4.
 5. Drucker P.F.: The Theory of the Business. "Harvard Business Review", Sept-Oct 1994, nr 5
 6. Eckerson W.W.: Creating Effective KPIs. DM Rewiev, Jun. 2006
 7. Evans J.R.: An exploratory study of performance measurement systems and relationships with performance results. "Journal of Operations Management" 2004, nr 22.
 8. Han J., Kamber M.: Data Mining: Concepts and Techniąues. Morgan Kaufinann Publishers, San Francisco 2001.
 9. Hunt S.D., Morgan R.M.: Resource-Advantaged Theory: A Snake Swallowing Tail or a General Theory of Competition? "Journal of Marketing" 997, nr 4.
 10. Kennerley M., Neely A.: A framework of the factors affecting the evolution of performance measurement systems. "Intemational Journal of Operations & Production Management" 2002, nr 11.
 11. Martin J.: Information Engineering. Book II: Planning and Analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1990.
 12. Neely A.D.: The performance measurement revolution: why now and what next. "Intemational Journal of Operations & Production Management" 1999, nr 2.
 13. Niemiec A.: Kluczowe indykatory osiągnięć w realizacji strategii przedsiębiorstwa. W druku.
 14. Prahalad C.K., Hamel G.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review", May-June 1990, nr 3.
 15. Rogusz M.: Jak mierzyć sukces? Zbilansowana Karta Dokonań. KPMGforum, 1999, nr 6.
 16. Sanchez R., Heene A., Thomas H.: Introduction: Towards the Theory and Practice of Competence-flaigfif Competóion. Pergamon Press, Oxford 1996.
 17. Schoemaker P.J.: How to Link Strategie Yision to Core Capabilities. "Sloan Management Review"1992, nr 1.
 18. Shmueli G., Patel N.R., Bruce P.C.: Data Mining for Business Intelligence: Concepts, Techniąues, and Applications in Microsoft Office Excel with KLMiner John Wiley&Sons, Hoboken 2007.
 19. Yalue Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady. Red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz. Poltex, Warszawa 2008.
 20. Wemerfelt B.: A resource-based view of the firm. Strategie. "Management Joumal" 1984, nr 2.
 21. Wikipedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Współczynnik_korelacji.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu