BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piątek Edyta (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Analiza finansowa jednostek powiązanych
Financial Analysis of Holding Summary
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 191-199, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Analiza finansowa
Financial analysis
Note
summ.
Country
Francja
France
Abstract
Analiza finansowa sytuacji majątkowej i kapitałowej złożonych organizacji gospodarczych, jakimi są grupy kapitałowe, staje się bardzo ważnym narzędziem zarządzania nimi oraz źródłem informacji o grupach dla tzw. odbiorców zewnętrznych informacji finansowych. Artykuł ma na celu przed¬stawienie problemów decyzyjnych, których rozstrzygnięcie wymaga analizy finansowej grupy kapitałowej, problemów w budowie metodologii analizy i interpretacji uzyskanych wyników.(abstrakt oryginalny)

The financial analysis of the property and capital situation of the folded economic organizations capital groups are which, becomes the very important tool of the management them and the source of information about groups for the so-called recepient of extemal financial information. The article has on the aim the performance of the decission problems whose decision requires the analysis of the fi¬nancial capital group, problems in the building of the methodology of analysis and interpretation of got results.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cebrowska T.: Nowe podejście do sprawozdawczości finansowej. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 4 (60), Warszawa 2001.
  2. Ignatowski R.: Sprawozdania finansowe jednostek powielanych. Komentarz do znowelizowanej usta¬wy o rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 2002.
  3. Ignatowski R.: Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. "Rachunkowość" 2001, nr 5.
  4. Karmańska A.: Przydatność skonsolidowanych sprawozdań finansowych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2000, nr 2.
  5. . . Nowak W.A.: O strukturach pojęciowych rachunkowości finansowej w kontekście profesjonalnego i prawnego sposobu regulacji. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej tom XLVII, Warszawa 1998
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Tekst ujednolicony, art.3, ust. 1.
  7. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu