BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozkrut Monika (Uniwersytet Szczeciński), Rozkrut Dominik (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finanse przedsiębiorstw w badaniach statystyki publicznej
Financial Results of Enterprises in Statistical Program ' of Polish Statistical Seryices
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 211-222, rys.,tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Badania statystyczne
Enterprise finance, Statistical surveys
Note
summ.
Abstract
W ramach badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej prowadzone są badania przedsiębiorstw, m.in. w zakresie przychodów i kosztów, wyników działalności gospodarczej, składników aktywów obrotowych, źródeł finansowania majątku, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, czy też nakładów na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych, oceny potencjalnej zdolności kredytowej. W artykule zestawiono i poddano analizie szeregi czasowe wybranych relacji ekonomicznych i wskaźników struktury podmiotów gospodarczych z województwa zachodniopomorskiego o liczbie pracujących powyżej 49 osób.(abstrakt oryginalny)

Within the framework of Polish statistical program enterprises are surveyed and data is col- lected on revenues, costs, financial resuhs, assets, liabilities, taxes, inyestments outlays on fixed as- sets, intangibles, creditworthiness and other variables. The paper lists and shortly presents existing surveys, and provides some illustrative results.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Biuletyn statystyczny. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003-2008
 2. Biuletyny statystyczne województw. Urzędy Statystyczne, 2003-2008.
 3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 4. Łuniewska M.: Ekonometria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 5. Łuniewska M., Tarczyński W.: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 6. Michalski G.: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. .
 7. Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 8. Sierpińska M., Jachna T: Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych. Wydawnictwo Nauko- we PWN, Warszawa 2007.
 9. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Skoczylas W.: Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 11. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metod ilościowe. Vol. I. Placet, Warszawa 1997.
 12. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I-XII 2007. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
 13. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2005-2007. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2008.
 14. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie zachodniopomorskim w latach 2002-2004. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin 2005.
 15. Waśniewski T., Skoczylas W.: Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. "Rachunkowość", nr 6, 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu