BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcja analizy ekonomicznej małego przedsiębiorstwa
Conception of the Economic Analysis in an Small Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 223-235, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Analiza ekonomiczna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Economic analysis, Small business
Note
summ.
Abstract
Skuteczne zarządzanie małym przedsiębiorstwem - w obecnych warunkach prowadzenia działalności - wymaga wsparcia informacyjnego, dostosowanego do potrzeb decydentów. Takich informacji dostarcza analiza ekonomiczna. W artykule wskazano na uwarunkowania tworzenia takiego systemu analiz ekonomicznych. Zaproponowano koncepcję systemu analizy składającego się z dwóch członów, tj. analizy strategicznej i analizy operacyjnej dla procesowego zarządzania operacyjnego. W dalszej części określono warunki jej realizacji wiążąc je z rozwojem przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, effective management system in an smali enterprise needs an Information support, adapted to the managers needs. This Information system is provided by economic analysis. In this ar-ticle are presented conditions for economic analysis systems development. Additionally there is also presented an conception of two stages analysis system: strategie analysis and operational analysis for operational process management. In the second part are stated conditions of its realization linked to the enterprise growth.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T, Wersty B.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 2. Duraj J. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1993.
 3. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2002.
 4. Hamrol M.: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Katedra Analizy Finansowej i Strategicznej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 5. Jerzemowska M.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2004.
 6. Jeżak J.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990.
 7. Karlóf B.: Strategia biznesu. Koncepcje i modele - Przewodnik. Biblioteka Menadżera i Bankowca,Warszawa 1992.
 8. Łuczka T.: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 9. Martyniuk-Kwiatkowska O.: Koncepcja audytu wewnętrznego w małym przedsiębiorstwie. Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Sopot 2006.
 10. Nowak E., Kaszuba-Perz A.: Rachunkowość a integrowane zarządzanie przedsiębiorstwem. Rzeszów 2004.
 11. Penc J.: Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja zintegrowane zarządzanie strategiczne. Strateging i uczenie się przyszłości czynniki sukcesu firmy polsko-angielski słownik stratega. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 12. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Red. M. Strużycki. Difin, Warszawa 2002.
 14. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535, z póżn. zm.
 15. Ustawa z 2 lipca 2004 t. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807.
 16. Waśniewski T., Skoczylas W.: Teoria i praktyka anałizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2004.
 17. Waters D.: Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi. Wydawnictwo Naukowe, PWN, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu