BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Rozwój usług finansowych w segmencie private banking na przykładzie PKO BP SA 247
The Development of the Financial Services in Segment of Private banking on the Example of PKO BP SA
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 237-248, rys.,bibliogr. 18 poz.
Keyword
Usługi finansowe, Rozwój, Bankowość prywatna
Financial services, Development, Private banking
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu dokonano analizy usług finansowych w segmencie private banking w Polsce i w PKO BP S.A. Pod wpływem private banking dokonują się stopniowe zmiany na rynku bankowym, dotyczące adaptacji produktów i usług z rynku pozabankowego, jak i pozafinansowego. W Polsce w strukturze aktywów i pasywów w segmencie private banking dominują lokaty i gotówka (48%) oraz papiery dłużne (15%). W PKO BP oferta produktowa w ramach private banking ulega stopniowemu rozszerzeniu. Z oferowanych kart bankowych, dominującym udziałem w segmencie private banking w PKO BP charakteryzują się karty debetowe (45%). Zauważalne było także rosnące zainteresowanie klientów z tego segmentu funduszami inwestycyjnymi, korzystaniem z doradztwa finansowego oraz lokowaniem kapitału w kamienie i metale szlachetne. Zyski PKO BP z segmentu private banking pochodzą z dużej wartości zainwestowanych kapitałów przez zamożnych klientów indywidualnych oraz wielkości pobieranych prowizji od transakcji kapitałowych.(abstrakt oryginalny)

The elaboration presents the analysis of the financial services in Polish private banking sector with example of PKO BP S.A.The influence of private banking occurred gradually with changes in banking sector, which concerned the adaptation of product and services from non-banking and nonfinancial market. The structure of assets and liabilities in Polish private banking section is dominanting by deposits and cash (48%) plus debet papers (15%). The PKO BP product offer of private banking gradually became extended. From the pffered PKO BP bank cards the biggest participation in section of private banking is taken by debet cards (45%). The interested of the private banking clients in investment funds increased noticeable as well as financial consultancy and locating a capital in stones and noble metals. The profits of PKO BP connected with private banking section comes from high value of an invested capital through wealthy individual clients and amount of bank fees collected from capital transactions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Danowska A.: Nie pierwsza, ale ulubiona.... "Platinium - Magazyn PKOBP" 2007, nr 4/14.
 2. Dziawgo L.: Private banking - istotny element współczesnej bankowości. "Bank i kredyt" 2003, nr 2.
 3. Dziawgo L.: W pogoni za światem. "Newsweek" 2006, nr 39.
 4. Dziawgo L; Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 5. Dziawgo L.: Private banking. Istota - koncepcja -funkcjonowanie. UMK, Toruń 2005.
 6. Grondek M., Skorupska E.: Prestiż, wygoda i przywileje. "Platinium - Magazyn PKOBP" 2007, nr 3/9.
 7. Gusiew A. I., Kulikow A.W., Paramanow D.W., Bauzr W.P.: Private Banicing w Rosji. Nikol, Moskwa 2005.
 8. Hughes J.E., MacDonald S.B.: International Banicing. Addison Wesley, 2002.
 9. Informacje prasowe PKO BP S.A. www.pkobp.pl
 10. Instytut badań nad Gospodarką Rynkową: Biznes i ryzyko dla PKO BP w bankowości detalicznej i private banking w najbliższych pięciu latach. Gdańsk 2006.
 11. Jaworski W., Zawadzka Z.: Bankowość. Podręcznik akademicki. Poltext, Warszawa 2005.
 12. Katalog produktów bankowości osobistej i prywatnej w PKO BP S.A. Warszawa listopad 2006.
 13. Marciniak D.: Zarządzanie aktywami. "Platinium Magazyn PKOBP" 2005, nr 3/9.
 14. Maude D., Molyneux P: Private banking. Maximing performance in a competitive market. Euromoney Books, London 2001.
 15. Narodowy Bank Polski: Sytuacja finansowa banków - analiza. Warszawa 2006.
 16. Płókarz R.: Perspektywy rozwoju bankowości prywatnej w Polsce do roku 2010. Materiał powielony IBnGR, Gdańsk 2006.
 17. Sobańska K., Sieradza R: Inwestycje private equity/venture capital. Key Test, Warszawa 2004.
 18. Sulima-Markowska B.: Doradztwo finansowe od kulis. "Platinium Magazyn PKOBP" 2006, nr 2/12.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu