BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharska-Stasiak Ewa (Uniwersytet Łódzki), Załęczna Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Żelazowski Konrad (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rynek nieruchomości mieszkaniowych w obliczu przystąpienia Polski do strefy euro
The Residential Real Estate Market in the Face of Polish Accession to the Euro Zone
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 31-44, rys.,bibliogr. 20 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Strefa euro
Poland's economic integration with the EU, Real estate market, Real estate housing, Eurozone
Note
streszcz., summ..
Abstract
Inwestycje w nieruchomości umożliwiają ochronę kapitału przed inflacją, osiąganie regularnych dochodów, skorzystanie z zabezpieczenia kredytów, ale obciążone są także określonymi wadami wynikającymi przede wszystkim z wysokiej kapitałochłonności i niskiej płynności. Funkcjonowanie i rozwój rynków nieruchomości uzależnione jest nie tylko od postrzegania nieruchomości jako lokaty kapitału, ale również od uwarunkowań instytucjonalnych o charakterze prawnym, gospodarczym i społeczno-kulturowym. Ze względu na związanie nieruchomości z jednym miejscem szczególne znaczenie mają czynniki o znaczeniu lokalnym, przesądzające o konieczności indywidualnego podejścia do nieruchomości i jej wartości.(fragment tekstu)

Investments in real estate has captured the attention due to their ability to generate revenue and potential growth of value. In recent years, common belief in rising prices caused massive speculative purchases of residential property in many countries. The international financial crisis, triggered partly by speculative bubble, caused an increased interest in the processes and incentives that affect changes in housing markets. One of the important factors that stimulate a boom in the housing market was to join the euro area. Crisis phenomena in countries such as Spain and Ireland raises questions about the possibility of a speculative bubble in Poland, associated with accession to the euro zone. The authors wanted to identify determinants influencing the development of the housing market. They hypothesized that in Poland the bubble induced by joining the euro zone is unlikely to occur. This hypothesis has a significant impact on the assessment of real estate as an investment object.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Abraham, J.M., Hendershott P.H., Bubbles in Metropolitan Housing Markets, "Journal of Housing Research" 1996, vol. 7, no. 2.
 2. Backe P., Credit Growth and Financial Deepening: Implications for Euro Adoption? w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 3. Brown G. R., Property Investment and the Capital Markets, E.& F.N Spon, London 1991.
 4. Case K., Shiller R. J . , Is There a Bubble in the Housing Market"? Brookings Papers on Economic Activity, 2/2003.
 5. Conefrey T., Fitz Gerald J . , Managing Housing Bubbles in Regional Economies under EMU: Ireland and Spain, Economic and Social Research Institute (ESRI), Working Paper 315/2009.
 6. Eichengreen B., Steiner K., Is Poland at Risk of a Boom and Bust Cycle in the Run-Up to Euro Adoption? w: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej, NBP, Warszawa 2009.
 7. Girouard N., Kennedy M., van den Noord P., Andre C., Recent House Price Developments: The Role of Fundamentals, OECD Economies Department Working Papers 475/2006.
 8. Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, October 2008.
 9. GUS, Prognoza ludności na lata 2008-2035, Warszawa 2009.
 10. Himmelberg C., Mayer C., Sinai T., Assessing High House Prices: Bubbles, Fundamentals, and Misperceptions, NBER Working Paper No. W l 1643/2005.
 11. Hoesli, M., MacGregor B. D., Property investment: principles and practice of portfolio management, Longan, Essen 2000.
 12. Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość w gospodarce rynkowej, PWN, Warszawa 2006.
 13. Łaszek J., Augustyniak H., Widłak M., Euro a ryzyko bąbli na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Materiały i Studia NBP, nr 238/2009.
 14. Pawłowicz L., Perspektywy rynku kredytów hipotecznych i nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, IBnGR, 2010.
 15. Pięć lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa . 2009.
 16. Poterba J.M., Weil D. N., Shiller R., House Price Dynamics: The Role of Tax Policy and Demography, "Brookings Papers on Economic Activity", 2/1991.
 17. Psychologia ekonomiczna, red. T. Tyszka, GWP, Gdańsk 2004.
 18. Rocznik statystyczny regionów 2009, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2009.
 19. Shiller R., Irrational exuberance - again, Money Magazin 25.01.2005.
 20. Smith, M.W., Smith, G., Bubble, bubble, wheres the housing bubblel, Brookings Panel of Economic Activity, March 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu