BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Zabolotnyy Serhiy (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Strategia płynności finansowej Grupy Kapitałowej Żywiec SA w ujęciu harmonizacji
The Financial Liquidity Strategy of the Żywiec Capital Group in a View of Harmonization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 249-261, rys.,bibliogr. 8 poz.
Keyword
Płynność finansowa, Grupa kapitałowa
Financial liquidity, Capital group
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu określono strategię płynności finansowej Grupy Kapitałowej Żywiec SA w ujęciu harmonizacji. Strategia doskonała płynności finansowej zapewnia pełniejsze wykorzystanie związków pomiędzy cyklicznoscią sprzedaży, poziomem i strukturą majątku obrotowego oraz źródłami jego finansowania. Struktura okresowych aktywów obrotowych w Żywiec SA, wyznaczona na podstawie wartości rzeczywistych, odzwierciedla konserwatywną strategię zarządzania tym majątkiem w ujęciu harmonizacji. Zwiększa to płynność finansową Żywiec SA, przy jednoczesnym wzroście kosztu jej utrzymywania, co może obniżać zyskowność działalności. Oznacza to niepełne wykorzystanie związków pomiędzy cyklicznością sprzedaży, a poziomem i strukturą okresowego majątku obrotowego. Strategia rzeczywista Żywiec SA w zakresie sposobu finansowania majątku obrotowego względem benchmarku była agresywna. Świadczy to o wyższym ryzyku płynności finansowej, ale umożliwia osiągnięcie dodatkowych korzyści dla właścicieli Żywiec SA.(abstrakt oryginalny)

The elaboration defines the Żywiec SA Capital Group's financial liąuidity strategy constructed to the matching principle. The matching strategy of liąuidity ensures greater use of relation between sales fluctuations, level and structure of current assets and sources of their financing. In Żywiec SA the temporary current assets' structure is determined on the base of actual amount which reflect the conservative strategy of the assets' management according to harmonization. It increases the liąuidity as well as its cost of financing that could reduced the profitability of Żywiec SA. It means incomplete use of relation between sales fluctuations, level and structure of temporary current assets. In compari-son to benchmark the real current assets' financing strategy of Żywiec SA was aggressive. It indicates that higher risk of the liąuidity enables owners of Żywiec SA gaining additional advantages.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kołosowska B., Tokarski A., Tokarski M., Chojnacka E.: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  2. Kusak A.: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
  3. Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1999.
  4. Sierpińska M.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. Wasilewski M.: Strategia płynności finansowej w przedsiębiorstwacłt agrobiznesu. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt I.
  6. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  7. Wojciechowska U.: Płynność finansowa polsicicft przedsiębiorstw w oicresie transformacji gospodarki. Aspekty makroekonomiczne i mikroekonomiczne. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001.
  8. Skonsolidowane kwartalne sprawozdania finansowe Żywiec SA z 2005 roku.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu