BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Ziomek Roger (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Zbiory intuicyjne w prognozowaniu rynku finansowego
Intuitionistic Sets for Financial Market Forecasting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 45-60, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy, Prognozowanie, Portfel inwestycyjny
Financial investment, Capital market, Forecasting, Investment portfolio
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednym z zadań stojących przed inwestorem lokującym swoje środki finansowe na rynku kapitałowym, jest obniżenie kosztów transakcyjnych inwestycji portfelowych. Cel ten osiąga się zazwyczaj poprzez redukcję liczby instrumentów finansowych mogących wejść w skład portfela inwestycyjnego. Optymalnym wyborem potencjalnych składników portfela byłby wybór tych instrumentów finansowych, które w najbliższej przyszłości będą efektywne. Pojęcie "efektywny instrument finansowy" jest pojęciem precyzyjnym jedynie w normatywnych modelach rynków finansowych. W praktyce rynków finansowych spotykamy się jednak z problemem nieprecyzyjność pojęcia "efektywny instrument finansowy". Przyczyną takiego stanu rzeczy jest wielokrotnie odnotowywany dla obserwacji na rynku finansowym brak zachowania epistemologicznej zasady generalizacji historyczne.(fragment tekstu)

The forecast of effectiveness of financial instruments forecast was described as an intuitionistic set. Bicriterial comparison of the effectiveness degree and the ineffectiveness one was suggested as criterion for choosing financial portfolio components. An investigation of time series of quotations on Warsaw Stock Exchange was carried out. Verification of usefulness of proposed model was the main aim of this examination. Additionally here a detailed form of the applied bicriterial comparison was discussed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Atanassov K., Intuitionistic fuzzy sets, "Fuzzy Sets and Systems" 1986, vol. 20.
  2. Fang Yong, Lai Kin Keung, Wang Shouyang, Fuzzy portfolio optimization. Theory and methods, Lecture Notes in Economies and Mathematical Systems 609, Springer, Berlin 2008.
  3. Piasecki K., Serafin M., Świątczak Ł., Analiza porównawcza .strategii inwestowania na GPW w Warszawie, w: Dydaktyka matematyki, red. A. Smoluk, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1117, Wrocław 2006.
  4. Piasecki K., Rozmyta efektywność portfela, w: Metody matematyczne, ekonometryczne, i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach, red. P. Chrzan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2008.
  5. Piasecki K., Tomasik E . , O sposobie nieprecyzyjnego określenia rozkładu stopy zwrotu, w: Rynek kapitałowy, skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace WNEiZ nr 9, Szczecin 2008.
  6. Piasecki K., O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie, w:. Metody ilościowe w ekonomii, red. J. Hozer, Studia i Prace WNEiZ nr 11, Szczecin 2009.
  7. Piasecki K., Zastosowanie testu CAPM do nieprecyzyjnego określenia efektywności papieru wartościowego, w: Metody matematyczne, ekonometryczne, i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach, red. P. Chrzan, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
  8. Piasecki K., Zbiory intuicyjne w analizie rynku finansowego - możliwości i perspektywy (praca przyjęta do druku).
  9. Piasecki K. Ziomek R., Intuitionistic sets in financial market analysis - case study (praca przyjęta do druku).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu