BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winter Małgorzata (Uniwersytet Warszawski)
Title
Forma ewidencji małych i średnich przedsiębiorstw a dostęp do informacji finansowej
Forms of Record in Smes and Access to Financial Information
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 263-273, rys.,bibliogr. 10 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Informacja, Finanse
Small business, Information, Finance
Note
summ.
Abstract
W artykule dokonano przeglądu obligatoryjnych form ewidencji działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania te analizowane były z punktu widzenia ich zdolności do dostarczania informacji o sytuacji finansowej jednostek gospodarczych. Porównano analizowane formy ewidencji pod kątem ich użyteczności ze względu na zakres i dostępność do generowanej informacji. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone o analizę danych empirycznych, ilustrujących rzeczywisty dostęp do informacji finansowej małych średnich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

In this object the review of several record in Small-Medium Entities (SMEs) forms has been made. The research was concentrated on legał obligations. These forms have been analysed in terms of their ability to give Information about SMEs' financial statement. Moreover, they have been compared with their usefulness according to the scope and the availability of generated Information by SMEs. The theoretical part of article has been based on legal regulations. The next part illustrates current access to financial Information in SMEs.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 roku. GUS, Warszawa 2007.
  2. Kwiatkowski S.: Przedsiębiorczość intelektualna. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Ustawa z 15 lutego 1991 r o podatku dochodowym od osób prawnych. DzU 2000, nr 54, poz. 654 ze zm.
  4. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. DzU 2000, nr 14, poz. 176 ze zm.
  5. Ustawa z 26 lipca 1991 no zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. DzU nr 144, poz. 930 ze zm.
  6. Ustawa z 29 września 1994 n o rachunkowości. DzU 2002, nr 76, poz. 694 ze zm.
  7. Ustawa z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług. DzU 2004, nr 54, poz. 535 ze zm.
  8. Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. DzU 2004, nr 173 poz. 1807 ze zm.
  9. Winter M.: Jak dokonać wyboru formy działalności gospodarczej?. W: W. Szczęsny, J. Śliwa, M. Winter, S. Wymysłowski: Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. C.H. Beck, Warszawa 2007.
  10. Wolański R.: Wymogi sprawozdawcze małych i średnich przedsiębiorstw a uwarunkowania uzyskania środków ze źródeł bankowych i pozabankowych. W: W. Szczęsny, J. Turyna: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Informacja finansowa i jej wykorzystanie w warunkach stosowania MSR/MSSF. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu