BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Title
Niewypłacalność w literaturze ekonomicznej i prawniczej
Insolyency in Economic and Law Literature
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 311-324, rys.,bibliogr. 47 poz.
Keyword
Niewypłacalność
Insolvency
Note
summ.
Abstract
W artykule przeprowadzony został przegląd definicji pojęć "wypłacalność" i "niewypłacalność" w literaturze ekonomicznej i w literaturze prawniczej, włączając w to obowiązujące akty prawne w Polsce i wybranych krajach (USA, Niemcy, Rosja). Na tej podstawie zidentyfikowane zostały istotne cechy spotykanych definicji. Treści zawarte w artykule mogą być przydatne do prawidłowego rozumienia niewypłacalności, szczególnie na styku zagadnień ekonomicznych i prawnych.(abstrakt oryginalny)

In the presented article the author tried to make a review of definition "solvency" and "insolvency", which could be easily encountered in economic and law literaturę, both in Poland and abroad. On this groundwork the main important features of above definitions were identified. Content of this article may be serviceable to rightly understand insolvency matters, especially in problem cases, where the borderline of economic and law is vanishing. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Altman E.I., Hotchkiss E.: Trudności finansowe a upadłość firm. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
 2. Bednarski L.: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1994.
 3. Barczak-Oplustil A., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Rodzynkiewicz M., Szewczyk M., Wróbel W., Zoll A.: Kodeks kamy. Część szczególna, t. III. Wyd. Zakamycze 2006.
 4. Bond C.J.: Credit Management Handbook, A Complete Guide to Credit and Accounts Receivable Operations. McGraw-Hill, Inc., New York 1993.
 5. DaviesD.. Sztuka zarządzania finansami. PWN, Warszawa-Londyn 1993.
 6. Flaga-Gieruszyńska K.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 7. Gos W.: Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 8. Gurgul S.: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 9. Górniok O., Hoc S., Przyjemski S.M.: Kodeks kamy. Komentarz. Gdańsk 1999.
 10. Hendriksen E.A., van Breda M.F.: Teoria rachunkowości. PWN, Warszawa 2002.
 11. Koch R.: Słownik zarządzania i finansów. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 12. Jog V., Suszyński C: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Wyd. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1993.
 13. Kiziukiewcz T.: Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą. Wyd. Ekspert, Wrocław 1995.
 14. Kodeks cywilny z komentarzem. Red. J. Winiarz, t. 1. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989.
 15. Kodeks karny Komentarz. Red. O. Górniok. Wyd. ARCHE, Gdańsk 2002.
 16. Konik P., Szymański S.T.: Rewindykacja wierzytelności jako środek zwalczania przestępstw na szkodę wierzycieli. "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 1998.
 17. Korol T., Prusak B.: Upadłość przedsiębiorstw, a wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wyd. CeDeWu, Warszawa 2005.
 18. Kusak A.: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 19. Lee C.F., Finnerty J.E.: Corporate Finance: Theory, Method and Applications. HBJ, Orlando 1990.
 20. Lucke R.: Finanse dla menedżerów. Harvard Bussiness Essentials, Wyd. MTBiznes sp. z o.o.. Warszawa 2003.
 21. Łodziana A.: Rachunkowość w jednostkach zagrożonych upadłością. "Rachunkowość" 2003, nr 1.
 22. Makarewicz J.: Kodeks karny z komentarzem. Lwów 1932.
 23. Marek A.: Kodeks karny. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 24. Mioduchowska-Jaroszewicz E.: Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2005.
 25. Myddelton D.: Rachunkowość i decyzje finansowe. PWE, Warszawa 1997.
 26. Nahotko S.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zagrożenia upadłością. Wydawnictwo AJG sp. z 0.0., Bydgoszcz 2003.
 27. Olchowicz I.: Podstawy rachunkowości. Difin, Warszawa 2002.
 28. Pannert M.: Niewypłacalność jako przesłanka ogłoszenia upadłości. "Monitor Prawniczy" 2004, nr 16.
 29. Pałczyńska-Gościniak R.: Ocena przedsiębiorstwa w aspekcie kontynuacji działania. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 3 (27).
 30. Piasecki K.: Prawo upadłościowe i prawo o postępowaniu układowym. Wyd. Branta, Bydgoszcz 1992.
 31. Petraniuk J.: Upadłość i jej podstawy w prawie upadłościowym i naprawczym. "Przegląd Prawa Handlowego" 2003.
 32. Prawo karne gospodarcze. Red. O. Górniok. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 33. Ratajczak A.: Ochrona obrotu gospodarczego. Praktyczny komentarz. Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 1994.
 34. Sierpińska M., Jachna T: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wyd. PWN, Warszawa 2005.
 35. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową. Wyd. PWN, Warszawa 1998.
 36. Stępień K.: Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2008.
 37. Tokarczyk R.: Prawo amerykańskie. Oficyna Wolters Kluwers Polska sp. z o.o.. Warszawa 2007.
 38. Wędzki D.: Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna - Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych sp. z o.o., Kraków 2003.
 39. Zimmerman P: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 40. DzU 2003, nr 60, poz. 535 z późn. zm.
 41. DzU 1995, nr 54 poz. 288 z późn. zm.
 42. DzU 2001, nr 17 poz. 209 z późn. zm.
 43. DzU UEL z 17.09.1997.
 44. DzU UEC z 09.10.1999.
 45. http://www.law.comell.edu.uscodc.
 46. http://bundesrecht.juris.de/inso.
 47. http://www.bankrotstvo.ru.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu