BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopczyńska Teresa
Title
Klasyfikacja kosztów banku na potrzeby budżetowania
A Classification of the Bank's Costs for the Purpose of Budgeting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 277-285, Bibliogr. poz. 13
Keyword
Rachunkowość, Koszty, Banki, Budżetowanie
Accounting, Costs, Banks, Budgeting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Proces budżetowania jest uważany za jeden z podstawowych instrumentów zarządzania kosztami przy czym sygnalizowanie konieczności permanentnego wzrostu efektywności realizowanych zadań operacyjnych poprzez ścisłą kontrolą kosztów działalności wymaga oparcia się na odpowiednich podziałach kosztów. A zatem dla prawidłowej realizacji procedury budżetowania należy dokonać różnorodnej klasyfikacji kosztów banku, która pozwoli na określanie budżetu banku w zakresie kosztów a także umożliwi kontrolę realizacji tego budżetu w różnych przekrojach. Dane kosztowe w proponowanych przekrojach klasyfikacyjnych gromadzone w szeregach czasowych powinny stanowić bazę do opracowywania budżetów na kolejne okresy.(fragment tekstu)

The budgeting process is considered one of the main instrument of cost management, yet signaling a need of a permanent increase in effectiveness of operational actwities being exercised through costs control entails establishing of an appropriate costs classification. Therefore a proper execution of a budgeting procedurę reąuires a bank's costs classification that will allow a determination of a budget in terms of costs and subseąuently a control of the budget execution in a cross section perspective. The proposed classification 's sections of costs data gathered as time series should constitute a basis for preparing budgets for the following periods.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gigol K., Podstawy tworzenia planu finansowego banku. Biblioteka Bankowca, TWIGGER, Warszawa 2003.
 2. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
 3. Iwanicz-Drozdowska M., Metody oceny działalności banku, Poltext, Warszawa 1999.
 4. Kopiński A., Cele i zakres budżetowania kosztów banku. W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych. AGH, Kraków 2003.
 5. Kopiński A., Propozycja ostrzegawczego systemu wskaźników banku, w: Zastosowanie rozwiązań informatycznych w bankowości. Prace Naukowe AE nr 855 Wrocław 2000.
 6. Kopiński A., Ocena rentowności klienta jako element controllingu bankowego, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 7. Koizeb Z., Budżetowanie w banku komercyjnym, Difin, Warszawa 2007.
 8. Marcinkowska M., Rachunek kosztów działań w bankach, cz. I i II, w: Controlling i rachunkowość zarządcza, Infor, m 7, 8, 2000.
 9. Misińska D., Niewiadoma M., Rachunkowość bankowa, Wyd. AE, Wrocław 2003.
 10. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2005.
 11. Orechwa-Maliszwska E., Worobiej E., Sprawozdawczość i analiza finansowa banku, Wyd. WSFiZ, Białystok 2004.
 12. Świderski J., Finanse banku komercyjnego. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 13. Wąsowski W., Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu