BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kompa Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
NewConnect w początkowym okresie działalności : analiza na przykładzie wybranych instrumentów
NewConnect at the Initial Period of its Activity : Analysis of Selected Instruments
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 93-106, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rynek równoległy, Giełda papierów wartościowych, Rynek NewConnect, Stopa zwrotu
Parallel market, Stock market, NewConnect market, Rate of return
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
NewConnect (NC) jest młodym rynkiem, uruchomionym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie 30 sierpnia 2007 r., z myślą o spółkach, które: a) są w początkowej fazie rozwoju i działają w obszarze innowacyjnych technologii, b) posiadają wysoki potencjał wzrostu i poszukują kapitału od kilkuset tysięcy do kilkunastu milionów PLN, c) będą mogły w przyszłości zaistnieć na regulowanym rynku GPW. Utworzenie NewConnect stało się z jednej strony uzupełnieniem rynku głównego GPW, a z drugiej powstała platforma miedzy rynkiem regulowanym a młodymi tj. "budującymi swoją historię" spółkami. W związku z tym NewConnect jest mniej skomplikowany i bardziej liberalny w stosunku do spółek (dopuszczonych do obrotu) od rynku głównego GPW. (fragment tekstu)

NewConnect started to operate on August, 30, 2007 as a market dedicated to young and innovative companies. Trading is organized and regulated by the Warsaw Stock Exchange (WSE). WSE ensures that NewConnect is transparent market with the security of trading which is normally expected in public markets. In the paper we investigate the quotations of the market index NCI and three companies that have been listed since the first session at NewConnect. We testify statistic properties of the daily and weekly logarithmic returns to describe the market. The effective market hypothesis in weak form is verified applying variance ratio and runs tests. We also estimate Sharpe's models for three investigated companies and for different market index representations.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Buczek S.B., Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 2. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, z  perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001.
 3. Dobosz M., Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Akademicka Oficyna Wydawnicza ELIT, Warszawa 2004.
 4. Domański C, Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000.
 5. Fama E.F., Efficient capital market: A review of theory and empirical work, "Journal of Finance" 1970, vol. 25.
 6. Lo A.W., MacKinlay A.C., Stock Market Prices Do not Follow Random Walk: Evidence from a  Simple Specification Test, "The Review of Financial Studie" 1988, vol.l.
 7. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka z pakietem komputerowym STATISTICA PL. Teoria i  zastosowania, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 8. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 9. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
 10. Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003.
 11. Tarczyński W., Rynki kapitałowe - metody ilościowe, cz. I I , Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
 12. Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i  finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 13. Wysocka A., Analiza wybranych spółek notowanych na rynku NewConnect, praca magisterska napisana pod kierunkiem D. Witkowskiej, SGGW, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu